InšpiráciaPodnikanieStrategický manažment xa Publikované 7. februára 2019 zobraziť celý profil

Jedným z hlavných cieľov podniku je dosahovanie zisku. Zovšeobecnene sa dá konštatovať že maximalizáciou tržieb (predajom tovarov či služieb) a minimalizovaním nákladov, sa tento spomínaný cieľ, dá dosiahnuť najjednoduchšie.

Výkonnosť podniku

Jedným z dôvodov ovplyvňujúcich správanie sa podnikov a dosahovanie výsledkov (okrem neustále meniacich sa podmienok na trhu), je stanovovanie si ambicióznych cieľov. Následne v dôsledku neplnenia cieľov, sa podniky čoraz viac uchyľujú k druhej možnosti zvyšovania zisku (najmä, ak už nevidia ďalší priestor na rast tržieb prostredníctvom vyšších predajov), a to k redukovaniu nákladov (najčastejšie prevádzkových nákladov, prepúšťaním zamestnancov, marketingových nákladov či dokonca odpredajom časti svojho portfólia).

Čo ak, ale existuje alternatíva k tomuto spôsobu riadenia podniku? Čo ak existuje prístup, ktorého hlavným cieľom a finálnym výsledkom je nárast výnosov, a nie primárne zameranie sa na „sekanie nákladov”?

Jedným z prístupov, ktorým je možné dosiahnuť vyššiu výkonnosť a trvalé zlepšenie činnosti podniku, je implementácia myšlienok a nástrojov Teórie obmedzení.

Teória obmedzení (TOC – Theory of Constraints) je manažérska filozofia, zameraná na odkrývanie systémového obmedzenia v organizácii, teda identifikovania jeho najslabšieho článku.

Teóriu obmedzení založil a rozvinul Dr. Eliyahu M. Goldratt a do povedomia ľudí sa dostala v roku 1984, vydaním pútavého románu z prostredia výroby The Goal (Cieľ). Spočiatku sa TOC zameriavalo hlavne na výrobnú sféru (najmä na optimalizáciu kapacít výrobných zariadení), no postupne sa zabudováva i do ďalších podnikových oblastí ako distribúcia, projektový manažment, dodávateľský reťazec, maloobchod a ďalšie.

Systém zamerania (TOC Focus)

Podnik môžeme charakterizovať ako systém vzájomne závislých, prepojených činností a procesov.
Analogický môžeme podnik prirovnať k reťazi, ktorá je len taká silná, aký silný je jej najslabší článok. Jeho zlepšením sa zlepší aj celková výkonnosť organizácie. Sústredením sa na zlepšenie miesta, ktoré nelimituje dosahovanie lepších výsledkov v organizácii, totiž neprináša požadované výsledky, skôr naopak, môže pôsobiť kontraproduktívne.

Napríklad: Predajný tím môže mať exkluzívne vzťahy so svojimi zákazníkmi, dohodnúť objednávky, ktoré môžu výrazne pomôcť zvýšiť zisky, ale ak kapacitné možnosti výrobných liniek ich neumožňujú plne a včasne pokryť, výsledkom bude s najväčšou pravdepodobnosťou strata zákazky, v horšom prípade strata zákazníka s nedozernými dôsledkami na reputáciu spoločnosti. Namiesto toho, aby sa podnik zameral na svoje obmedzenie (kapacitné možnosti výrobnej linky), tlačí ďalej na zlepšenie neobmedzeného miesta (dohadovanie ďalších objednávok).

Jediným spôsobom ako zlepšiť výkonnosť organizácie je teda nájsť a posilniť najslabší článok. Zvyšovanie výkonnosti podniku sa preto realizuje nasledovnými 5 krokmi, ktoré vedú k trvalému zlepšeniu:

 1. identifikácia obmedzenia;
 2. urobiť rozhodnutie, ako maximálne využiť toto obmedzenie pre dosiahnutie najlepších výsledkov;
 3. podriadenie všetkých ostatných činností tomuto obmedzeniu;
 4. navýšenie kapacity obmedzeného miesta pre ďalšie zvyšovanie výkonnosti;
 5. pokiaľ sa obmedzenie podarilo úspešne odstrániť, je potrebné vrátiť sa k 1. kroku a cyklus zopakovať.

Je veľmi dôležité, aby postupnosť jednotlivých krokov bola zachovaná. V praxi sa často stáva, že v prípade, ak aj podnik svoje slabé miesto identifikuje (v našom príklade nedostatok kapacity výrobnej linky), skočia rovno do bodu 4 s domnienkou, že odstránením obmedzenia sa celý problém sám vyrieši (napr. kúpa nového, výkonnejšieho, ale často veľmi nákladného zariadenia).

Avšak zvýšenie kapacity obmedzenia nákupom stroja (to je bod 4.) automaticky nezabezpečí väčšiu výkonnosť. Pokiaľ sa nepodriadia ostatné činnosti obmedzeniu, tak sa môže stať, že tento stroj bude výkonný, ale nebude mať čo vyrábať, lebo činnosti pred ním ho brzdia. Môže to spôsobiť, že zariadenie nebude vyťažené, nadbytok ľudí na jeho obsluhu, prebytok zásob na skladoch, a to všetko s negatívnym efektom na zisky.

Čo sú to tie obmedzenia, ktoré limitujú našu výkonnosť?

Každá organizácia má jedno, alebo len veľmi málo obmedzení, ktoré významne ovplyvňujú chod celého podniku. Najčastejšími obmedzeniami sú:

 • kapacitné – teda ak dopyt po produktoch je väčší ako dokáže podnik vyprodukovať (nedostatočná výkonnosť zariadení môže viesť k oneskorenému, nekompletnému alebo k úplnému nedodaniu požadovaných produktov),
 • obmedzenie trhu – teda ak dopyt po produktoch je menší ako dokáže podnik vyprodukovať (trh je presýtený a vyťaženosť zariadení je hlboko pod ich možnosti),
 • finančné možnosti podniku – cash-flow problém – firma bojuje s nedostatkom finančných prostriedkov na nákup vstupov či produktov na predaj,
 • priestorové obmedzenie – nedostatok miesta na predaj v samotných predajniach, prípadne na skladovanie tovarov,
 • a v neposlednom rade samotná politika podniku, zaužívané zvyklosti, odpor k zmenám, či už na strane manažmentu alebo rádových zamestnancov.

Čo nám teória obmedzení umožňuje dosiahnuť?

 • Zvýšenie ziskovosti podniku
 • Rýchlejšie a včasné dodanie produktov
 • Vyššiu dostupnosť zásob
 • Optimalizáciu zásob (často ich znížením)

Prečo sa TOC primárne zameriava na rast tržieb?

Ako už bolo vyššie uvedené, ak podniku „tečie do topánok”, a nevidí už ďalší priestor na rast tržieb, primárne sa začína zaoberať redukovaním nákladov. Samozrejme optimalizácia nákladov je veľmi dôležitá (či sa už jedná o minimalizáciu zásob alebo prevádzkových nákladov), avšak štandardne fungujúce podniky škrtaním nákladov často substituujú neschopnosť generovať vyššie predaje na dosahovanie stanovených cieľov a ziskovosti.
Ale na to, aby podnik mohol trvalo rásť a napredovať, treba zabezpečiť finančný príjem a stabilitu. Finančný príjem si spoločnosť zabezpečí prostredníctvom zamerania sa na svoje obmedzenie a jeho následným zlepšovaním.

To následne povedie k navýšeniu predaja jej výrobkov alebo služieb, a de facto k zvýšeniu výkonnosti celej organizácie. Neustálym zasahovaním do chodu podniku prostredníctvom obmedzovania nákladov (najmä prevádzkových), sa táto stabilita narúša. Preto základným pilierom TOC je zvyšovanie tržieb resp. prietoku, a nie orientácia na redukciu nákladov.

V článku spomíname aj literatúru. Ak vás zaujala – môžete si ju u nás obednať. Samotný Jeff Bezos, zakladateľ Amazonu, označil spomínanú knihu „The Goal“ ako jednu z troch kníh, ktoré dáva čítať svojim manažérom. Prejsť na ponuku kníh.


O autorovi


Ing. Mgr. Tomáš Vradian – Vo svojej praxi sa zameriava na optimalizáciu plánovacích procesov a zlepšovanie vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
Pôsobí ako partner v spoločnosti Simplicityconsulting s.r.o., ktorá sa zaoberá riadením zásob dodávateľského reťazca a zvyšovaním výkonnosti organizácií, prostredníctvom implementácie myšlienok a nástrojov Teórie obmedzení.

Kontakt: www.simplicityconsulting.sk