Duševné vlastníctvoPodnikaniePrávo a legislatívaZaujímavosti xa Publikované 7. februára 2019 zobraziť celý profil

Majiteľov ochranných známok a osoby, ktoré majú záujem registrovať ochrannú známku upozorňujeme, že dňa 14. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Novela“)(1),ktorou zákonodarca zrealizoval zásadné zmeny v ponímaní ochrannej známky.

Ochranná známka a jej definícia

Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré so sebou Novela priniesla, je zmena definície ochrannej známky. Na posúdenie, či určité označenie môže predstavovať ochrannú známku, už nie je potrebné grafické znázornenie tohto označenia, nakoľko uvedené považuje Európska komisia za prežitok, ktorý nie je v súlade s moderných nazeraním na ochranné známky.

Označenie je však nutné vyjadriť tak, aby umožňovalo jasnú a presnú identifikáciu predmetu, ktorému sa poskytuje prostredníctvom ochrannej známky ochrana. Podmienka označenia rozlíšiť tovary alebo služby sa pritom uplatňuje aj naďalej. Novinkou je aj zavedenie možnosti zvuku ako ochrannej známky.

Úrad priemyselného vlastníctva SR a register ochranných známok

Ďalšou významnou zmenou, ktorú priniesla Novela, je skutočnosť, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „Úrad“) pri zápise označenia do registra ochranných známok Úradu (ďalej len ako „register“) už viac neposudzuje tzv. „dvojitú zhodnosť“ prihlasovaného označenia. Pod dvojitou zhodnosťou sa pritom rozumie zhodnosť označenia uvedeného v prihláške s už zapísanou, teda staršou ochrannou známkou a zároveň zhodnosť s tovarmi a službami, pre ktoré je takáto staršia ochranná známka prihlásená.

V prípade, ak Úrad zistí existenciu dvojitej zhodnosti, t.j. že už existuje zhodná ochranná známka, po novom iba upovedomí majiteľa tejto (staršej) ochrannej známky o predmetnej skutočnosti a je na zvážení samotného majiteľa, či podnikne kroky proti zápisu označenia zhodného s jeho ochrannou známkou, a to prostredníctvom námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len ako „námietky“), ktoré bude nutné podať v lehote 3 mesiacov odo dňa zverejnenia prihlášky vo vestníku Úradu.

Majiteľ (namietateľ) je však aj po podaní námietok oprávnený udeliť písomný súhlas so zápisom označenia do registra, v takomto prípade sa na podané námietky nazerá, akoby boli vzaté späť a konanie sa zastaví. Novinkou, ktorú zaviedla Novela v rámci konania o námietkach je možnosť uzavretia zmieru medzi prihlasovateľom a namietateľom v prípade, ak oň obaja spoločne požiadajú.

Vzhľadom na skutočnosť, že ochrana sa podľa novej právnej úpravy poskytuje výlučne ochranným známkam, ktoré sa skutočne používajú, prihlasovateľ môže v rámci námietkového konania vyzvať namietateľa, aby dokázal, že zapísanú ochrannú známku skutočne používal v priebehu 5 rokov predchádzajúcich dňu podania prihlášky neskoršieho označenia alebo dokázal existenciu dôvodov oprávňujúcich jej nepoužívanie.

Uvedené sa z tohto dôvodu uplatní výlučne pri ochranných známkach zapísaných v registri po dobu aspoň 5 rokov, a to ku dňu podania prihlášky neskoršieho označenia. Predmetná možnosť vyzvať namietateľa predstavuje vo svojej podstate ochranu prihlasovateľa, ktorú je oprávnený využiť v rámci konania o námietkach v lehote 2 mesiacov od upovedomenia o námietkach Úradom.

V prípade, ak namietateľ nepreukáže uvedené skutočnosti, Úrad jeho námietky zamietne. Z dôvodu nepreukázania spomenutých skutočností namietateľom, bude následne možné podať i návrh na zrušenie ochrannej známky.

Dôvodmi oprávňujúcimi nepoužívanie ochrannej známky pritom môžu byť výlučne iba dôvody, ktoré nezávisia od vôle majiteľa ochrannej známky majú priamy súvis s ochrannou známkou a znemožňujú jej používanie alebo zapríčiňujú nevhodnosť jej používania, napr. obchodné obmedzenia, iné opatrenia štátu či pôsobenie prírodných katastrof.

V nadväznosti na vyššie uvedenú zmenu v okruhu podmienok, ktoré je Úrad povinný vziať do úvahy pri rozhodovaní o registrácií, nie sú vylúčené prípady, kedy dôjde k dvojitej zhodnosti. Za takýchto okolností má majiteľ staršej ochrannej známky možnosť podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú. Toto právo majiteľa je však obmedzené.

Majiteľovi staršej ochrannej známky nebude umožnené žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú v prípade, ak mal o jej používaní vedomosť po dobu uplynulých 5 rokov a ak jej používanie v rámci tejto lehoty strpel. Jedinú výnimku predstavuje prípad, keď prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Zároveň však bude obmedzený aj majiteľ neskoršej ochrannej známky, pretože bude povinný strpieť používanie staršej ochrannej známky.

V súlade s už spomenutou zásadou, že ochrana sa bude poskytovať výlučne ochranným známkam, ktoré sa skutočne používajú, je aj nové ustanovenie Novely, na základe ktorého bude možné zrušiť ochrannú známku na návrh v prípade, ak majiteľ nezačne skutočne používať ochrannú známku v lehote 5 rokov od jej zapísania alebo jej používanie bude prerušené minimálne po dobu 5 rokov. Uvedené sa neuplatní v prípade, ak má majiteľ na nepoužívanie ochrannej známky oprávnené dôvody.

Okrem vyššie uvedeného priniesla Novela aj iné zmeny napr. skutočnosť, že kolektívnu ochrannú známku už bude môcť zaregistrovať aj právnická osoba spravujúca sa verejným právom alebo špecifickú úpravu prípadov zrušenia a neplatnosti kolektívnej ochrannej známky, či možnosť zmeny zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, ďalej napr. objasnenie, že osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra a doklad o práve prednosti bude Úrad vydávať výlučne v listinnej forme alebo povinnosť Úradu oznámiť uplynutie platnosti zápisu ochrannej známky aspoň 6 mesiacov vopred, pričom táto informácia sa nebude považovať za právne záväznú a aj v prípade, ak si ju Úrad nesplní, nemožno voči nemu vyvodzovať zodpovednosť, a mnohé ďalšie zmeny.


Legenda:
¹ Hlavným účelom Novely bola transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (ďalej len ako „Smernica“). Smernica a Novela majú prispieť najmä k harmonizácií právnej úpravy ochranných známok v rámci Európskej únie, k zjednodušeniu a k urýchleniu procesu a k celkovej modernizácií právnej úpravy.


O autorovi

Mgr. Andrea Vrbovská – jeod augusta 2018 členom tímu v advokátskej kancelárii Stentors na pozícií advokátsky koncipient. Počas štúdia na právnickej fakulte poskytovala aktívnu podporu subjektom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť, a to v oblasti práva nehnuteľností a práva duševného vlastníctva.

V súčasnosti spolupracuje na rôznych projektoch, predovšetkým v oblasti obchodného, občianskeho a zdravotného práva.

Kontakt: www.stentors.eu / mail: vrbovska@stentors.eu / mobil:+421 911 156 712