PodnikaniePrávo a legislatíva xa Publikované 22. novembra 2018 zobraziť celý profil

V Bratislave sa diskutovalo o novej európskej legislatíve, ktorá by mala výrazne pomôcť pri ochrane spotrebiteľov. Hlavnou témou podujatia Spotrebiteľský dialóg (Consumer Dialogue), ktoré zorganizovala EK v spolupráci s rezortom hospodárstva, bol balík legislatívnych návrhov Európskej komisie. Verejnosť sa tak mohla dozvedieť podrobnosti o obsahu návrhov smerníc a diskutovať o ich dôsledkoch na národnú legislatívu. 

V apríli zverejnila Európska komisia legislatívny balíček „Nová dohoda pre spotrebiteľov“ (New deal for Consumers). Balík pozostáva z legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je zmodernizovať spotrebiteľské právo a zabezpečiť silný, účinný a efektívny systém presadzovania práva.

„Teší ma, že sa Európska komisia usiluje aj takouto formou priblížiť pripravovanú legislatívu subjektom, ktorých sa bude najviac dotýkať – spotrebiteľom a obchodníkom,“ povedal štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec. Legislatívne návrhy predložené Európskou komisiou obsahujú podľa Chovanca viacero prvkov, ktoré rezort hospodárstva ako gestor ochrany spotrebiteľa na Slovensku oceňuje a víta.

Ide napríklad o legislatívne riešenie problematiky dvojakej kvality produktov

Na tento problém Slovenská republika dlhodobo upozorňuje a pozornosť sa mu venuje aj na európskej úrovni. Výrobky rovnakej značky by mali mať rovnaké kvalitatívne parametre bez ohľadu na to, v akom členskom štáte sú predávané. Správanie spotrebiteľov by mohlo byť iné, pokiaľ by boli náležite informovaní o značne nižšej kvalite vybraného produktu rovnakej značky a obalu, ako je predávaný v inom členskom štáte.

„Ukázalo sa, že riešenie problému predaja výrobkov s rôznym zložením pod tou istou značkou a tým istým obalom si vyžaduje zmenu legislatívy, a preto vnímame pozitívne, že Európska komisia zaradila príslušné ustanovenia do legislatívneho balíka New Deal for Consumers,“ skonštatoval R. Chovanec, ktorý tiež ocenil jednoznačné stanovenie možnosti členských štátov prijať na národnej úrovni prísnejšiu úpravu týkajúcu sa nevyžiadaných návštev obchodníka v domácnosti a predajných akcií, teda napríklad aj tzv. „šmejdov“.

Nová legislatíva by tiež mala zabezpečiť, aby spotrebitelia nakupujúci prostredníctvom online platforiem vedeli, či nakupujú tovar alebo služby od obchodníkov alebo od nepodnikajúcich fyzických osôb, a či sa na nich vzťahujú ustanovenia chrániace spotrebiteľov.

Európska komisia sa tiež snaží vytvoriť efektívny mechanizmus kolektívneho uplatňovania práv spotrebiteľov na európskej úrovni. Slovensko patrí medzi členské štáty, v ktorých zatiaľ neexistuje účinný systém kolektívnych žalôb na nápravu pre poškodených spotrebiteľov.

„Preto veríme v pozitívny prínos navrhovanej právnej úpravy pre vymožiteľnosť práv slovenských, ale aj európskych spotrebiteľov,“ uzavrel štátny tajomník rezortu hospodárstva. Navrhované smernice by mohli byť prijaté na európskej úrovni počas nasledujúceho roka.

zdroj: MH SR