Manažérska akadémia

Dátum semináru: 11.09.2024 - 19.02.2025

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Marketing a predaj

Kategória: MarketingPredaj od 1900 € bez DPH

Školitel

Ján Dubnička

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Rozvojový program vedený skúseným lektorom, určený na podporu a rozvoj zručností manažérov na štartovacej čiare. Cieľom manažérskej akadémie je Pomôcť začínajúcim manažérom v začiatkoch práce, pomôcť eliminovať riziká na štarte Získať ucelenú predstavu o úlohe manažérov Osvojiť si postupy a techniky manažérskej práce na praktických príkladoch Vybudovať správne manažérske postoje Celý program je postavený ako kombinácia teórie a praktických cvičení/aktivít v pomere 30 ku 70%.
Začínajúcich manažérov všetkých odborov a úrovní, manažérov s krátkodobou praxou vo vedení ľudí, team leadrov, majstrov, vedúcich skupín, pracovníkov pripravujúcich sa na prevzatie manažérskej pozície.

6 modulový manažérsky rozvojový program, určený na podporu a rozvoj zručností manažérov/lídrov na štartovacej čiare, čiže nových manažérov. Cieľovou skupinou sú manažéri, ktorí sa do svojej pozície prepracovali z kolegov alebo zo špecialistov. Aktuálne stoja pred viacerými dilemami – kto som, aká je moja rola manažéra, ako mam viest ľudí, keď doteraz sme boli kolegovia, kde sú hranice medzi kolegialitou a manažovaním? Kedy som v ktorej roly?

Manažérska akadémia predstavuje systém tréningov, workshopov, diagnostiky a ďalších aktivít, ktoré prinášajú pozitívne zmeny v kvalite leadershipu, motivácie, zvýšení efektivity práce a výsledkov firmy ako celku. Je to dlhodobý komplexný program, ktorý prehlbuje praktické zručnosti a buduje vhodné postoje začínajúcich manažérov.

Obsahová náplň Manažérskej akadémie:

1. MODUL: Sebapoznanie – cez osobnostnú typológiu GPOP – 11.9.2024

 • Osobnostná typológia (GPOP).
 • Poznanie svojich silných stránok/bariér/rozvojových príležitostí.
 • Ako rozpoznať jednotlivé typy a pracovať s nimi.
 • Poznanie vlastných motivátorov a hodnôt.
 • Rola manažéra – špecialista vs. manažér.

2. MODUL: Efektívna manažérska komunikácia – 23.10.2024

 • Psychológia komunikácie
 • Správanie v náročných situáciách
 • Náročné rozhovory
 • Asertívna komunikácia
 • Komunikácia na základe typológie
 • Bariéry efektívnej komunikácie
 • Efektívne vedenie porád

3. MODUL: Vedenie a motivácia ľudí + Vedenie tímu – 20.11.2024

 • Rozdiel medzi riadením a vedením
 • Situačné vedenie ľudí
 • Skill / Will matica
 • Motivácia – SCARF model
 • Delegovanie – Delegačný poker
 • Rozhodovanie
 • Fázy prežívania zmeny a komunikácia v jednotlivých fázach

4. MODUL: Psychologické bezpečie a spätná väzba – 11.12.2024

 • Psychologické bezpečie vs. Psychologické nebezpečie
 • Aspekty ovplyvňujúce úroveň psychologického bezpečia a práca s nimi
 • Ako vytvárať a podporovať psychologické bezpečie
 • Prijatie / Diverzita myslenia / Inovácie
 • Oceňujúca spätná väzba
 • Kritická „konštruktívna“ spätná väzba
 • Vytváranie kultúry spätnej väzby (prijímanie, dávanie a pýtanie si)
 • Parametre a štruktúra spätnej väzby
 • Focus v spätnej väzbe
 • Model FEELING

5. MODUL: Koučovacie zručnosti v roly manažéra – 22.1.2025

 • Rozdiel medzi koučovaním a mentorovaním
 • Aktívne počúvanie
 • Tvorba silných otázok
 • Ako viesť prehlbujúce rozhovory
 • Využívanie koučovacích zručností v rámci 1 on 1 rozhovorov
 • Koučovacie nástroje a techniky

6. MODUL: Wellbeing, Emočná inteligencia, Reziliencia, Growth mindset, Energy manažment – 19.2.2025

 • Emočná inteligencia
 • Growth Mindset – moje nastavenie mysle
 • Manažovanie stresu
 • Budovanie osobnej odolnosti (reziliencia)
 • Energy manažment – 4 energy
 • Priority manažment • Emočná mapa

Cely program je postavený ako kombinácia teórie a praktických cvičení/aktivít v pomere 30 ku 70%.

Z každého modulu si účastníci odnesú konkrétne úlohy, na ktorých budú pracovať medzi modulmi. Na nasledujúcom module, budeme reflektovať, ako sa im v tom darilo, čo fungovalo a čo naopak nie, aha momenty a uvedomenia.

Začínajúcich manažérov všetkých odborov a úrovní, manažérov s krátkodobou praxou vo vedení ľudí, team leadrov, majstrov, vedúcich skupín, pracovníkov pripravujúcich sa na prevzatie manažérskej pozície.