Susedské spory v obci (§ 3, § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)

Dátum semináru: 22.05.2024 - 22.05.2024

Dátum semináru: 16.09.2024 - 16.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Verejná správaPrávoLegislatíva zákonySamospráva od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Helena Spišiaková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom školenia je ponúknuť starostom a zamestnancom obce výklad príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka tak, aby obce vedeli správne posúdiť podania týkajúce sa susedských sporov, aby riešili vzťahy medzi susedmi len v tých medziach, ako im to umožňuje Občiansky zákonník a nezasahovali do kompetencií súdov.
Školenie určené starostom, zamestnancom obecných úradov (napr. oblasť životného prostredia, stavebného poriadku, podnikania a pod.), hlavní kontrolóri, náčelníci a príslušníci obecných (mestských) polícií.
 • Občianskoprávne vzťahy (právna úprava, vznik, zmena a zánik občianskoprávnych vzťahov, predmet občianskoprávnych vzťahov: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ochrana občianskoprávnych vzťahov)
 • Vlastnícke právo (pojem vlastníctva, užívacie práva odvodené od vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva)
 • Zákonné obmedzenia vlastníckeho práva (susedské práva)
  • Ohrozenie susednej nehnuteľnosti úpravami pozemku alebo stavby
  • Imisie (obťažovanie hlukom, vibráciami, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a pachmi, tienením a svetlom; odňatie výhľadu, obťažovanie pevnými a tekutými odpadmi, včelami, hmyzom, hlodavcami a holubmi, obťažovanie šírením buriny, chorobami rastlín, pesticídmi, padaním lístia a ihličia a pod.)
  • Vnikanie chovaných zvierat na susedný pozemok
  • Odstraňovanie koreňov a vetiev presahujúcich na susedný pozemok
  • Povinnosť oplotiť pozemok
  • Povinnosť umožniť vstup na pozemok a vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona
 • Stavba na cudzom pozemku (neoprávnená stavba v zmysle Občianskeho zákonníka a nepovolená stavba podľa stavebného zákona)
 • Vecné bremená (pojem a druhy vecných bremien, vznik a zánik vecného bremena, vydržanie)
 • Ochrana susedských práv
  • Súdna ochrana susedských práv
  • Ochrana poskytovaná orgánmi verejnej správy
  • Svojpomoc
  • Ochrana susedských práv podľa trestnoprávnych predpisov
 • Ochrana pokojného stavu poskytovaná obcou
  • Postup obce v konaní o ochranu pokojného stavu
  • Riešenie susedského sporu dohodou – zmierom
  • Riešenie susedského sporu predbežným opatrením
  • Zamietnutie návrhu na ochranu pokojného stavu
  • Zastavenie konania o návrhu na ochranu pokojného stavu
Školenie určené starostom, zamestnancom obecných úradov (napr. oblasť životného prostredia, stavebného poriadku, podnikania a pod.), hlavní kontrolóri, náčelníci a príslušníci obecných (mestských) polícií.