Špecialista verejného obstarávania

Dátum semináru: 22.04.2024 - 24.04.2024

Dátum semináru: 03.06.2024 - 05.06.2024

Dátum semináru: 11.09.2024 - 13.09.2024

Dátum semináru: 12.11.2024 - 14.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákonyVerejné obstarávanie-uchádzač od 980 € bez DPH

Školitel

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Vzdelávací program ponúkne účastníkom ucelené informácie a komplexný prierez problematikou verejného obstarávania. Nadobudnite potrebné vedomosti a aplikujte ich v praxi. Kurz je zložený z bloku prednášok, samoštúdia a záverečného testu. Po úspešnom zvládnutí testu vám vydáme Certifikát. Ako účastník kurzu získate prehľad o aktuálnej legislatívne, príprave a procesoch verejného obstarávania. Lektorka sa tiež zameria na zverejňovacie povinnosti, revízne postupy, sankcie a najčastejšie chyby pri verejnom obstarávaní. Venovať sa bude aj podlimitným zákazkám a zákazkám s nízkou hodnotou.
Záujemcom a uchádzačom o verejné obstarávanie, osobám pripravujúce žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osobám zostavujúcim žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačom či účastníkom

Legislatíva VO a základné pojmy

 • pôsobnosť zákona o VO
 • základné pojmy
 • princípy verejného obstarávania
 • výnimky zo zákona o VO
 • postupy verejného obstarávania

Príprava verejného obstarávania

 • predpokladaná hodnota zákazky,
 • finančné limity,
 • rozdeľovanie/nerozdeľovanie zákaziek na časti
 • súťažné podklady, zmluva
 • podmienky účasti
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • zábezpeka

Procesy v rámci postupu verejného obstarávania

 • vyhlásenie verejného obstarávania
 • predkladanie ponúk
 • otváranie ponúk
 • posúdenie splnenia podmienok účasti, JED, zoznam hospodárskych subjektov
 • hodnotenie ponúk, vrátane uskutočnenia elektronickej aukcie
 • ukončenie verejného obstarávania – uzatvorenie zmluvy, register partnerov verejného sektora
 • oznámenia vo verejnom obstarávaní
 • zmeny zmluvy
 • vyhotovenie referencie

Informačné a zverejňovacie povinnosti

 • profil verejného obstarávateľa
 • archivácia
 • informačné a zverejňovacie povinnosti

Revízne postupy a sankcie

 • žiadosť o nápravu
 • konanie o námietkach
 • konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa
 • ex-ante posúdenie
 • odvolanie
 • správne delikty a sankcie

Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

 • zadávanie podlimitných zákaziek , zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby; bežná dostupnosť na trhu, špecifiká
 • zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby
 • bežný postup pre podlimitné zákazky
 • určenie podmienok účasti, špecifiká
 • zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, špecifiká, obmedzenia

Najčastejšie pochybenia

 • pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
 • pri stanovení opisu predmetu zákazky
 • pri určení podmienok účasti
 • pri určení kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • pri určení zábezpeky
 • pri posúdení splnenia podmienok účasti
 • pri vyhodnotení ponúk
 • pri uzatváraní zmluvy
 • pri plnení informačných a zverejňovacích povinností

Praktické ukážky

Úrad pre verejné obstarávanie, jeho kompetencie

Legislatíva na samoštúdium

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 41/2019 Z. z. zo dňa 11. 02. 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Vyhláška č. 132/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

Vyhláška č. 152/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

Vyhláška č. 155/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

Vyhláška č. 493/2021 Z. z. zo dňa 13. 12. 2021, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Vyhláška č. 157/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

Vyhláška č. 171/2019 Z. z. zo dňa 11. 6. 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

Vyhláška č. 73/2022 Z. z. zo dňa 14. marca 2022, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Záujemcom a uchádzačom o verejné obstarávanie, osobám pripravujúce žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osobám zostavujúcim žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačom či účastníkom