Nariadenie o umelej inteligencii a jeho právne implikácie

Dátum semináru: 17.04.2024 - 17.04.2024

Dátum semináru: 13.06.2024 - 13.06.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Štefan Pilár, Mgr. Damián Palašta

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s procesom uplatňovania Nariadenia o umelej inteligencii v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať povinnosti jednotlivých subjektov, ktoré sa rozhodnú používať alebo vyvíjať umelú inteligenciu.
Advokátom, právnikom, compliance officerom, vývojárom a používateľom AI, študentom práva a nadšencom pre IT právo.

Obsah seminára bude pozostávať z vysvetlenia základných častí AI Act a mechanizmu jeho presadzovania.

Obsiahneme nasledujúce témy:

  • Vysvetlíme účel Nariadenia o umelej inteligencii, ktoré zaisťuje bezpečné a etické používanie technológií umelej inteligencie a zároveň (by mal) podporovať inovácie.
  • Vysvetlíme základnú metodiku, najmä prístup založený na rizikách a vysokorizikové používanie AI, v rámci ktorého kategorizujeme systémy AI podľa rizika pre bezpečnosť a práva dotknutých osôb. Objasníme prísne požiadavky na vysokorizikové systémy.
  • Objasníme zakázané používanie AI a požiadavku na transparentnosť, kde vymedzíme zakázané používanie AI a zadefinujeme požiadavku jasného zverejňovania informácií pre používateľov AI.
  • Predstavíme aj základy správy údajov a dokumentácie pre vybrané AI modely, keďže AI Act stanovuje štandardy nakladania s údajmi o AI a dokumentáciu na zabezpečenie spoľahlivosti a transparentnosti.
  • V súvislosti s uplatňovaním nariadenia vysvetlíme povahu činností príslušných vnútroštátnych orgánov a Európskeho výboru pre umelú inteligenciu a pomenujeme súvisiace sankcie.

Počas seminára budeme interaktívne pracovať aj na príkladoch z praxe, na ktorých si bude možné overiť získané vedomosti.

Advokátom, právnikom, compliance officerom, vývojárom a používateľom AI, študentom práva a nadšencom pre IT právo.