PodnikanieZaujímavosti xa Publikované 3. februára 2017 zobraziť celý profil

V dnešnom článku si porovnáme podnikanie formou živnosti a s.r.o. v roku 2017 v týchto oblastiach: 

1.  Rýchlosť a poplatky spojené so založením živnosti vs. s.r.o.

2.  Imidž,

3.  Ručenie firemným vs. osobným majetkom,

4.  Fakturácia a zdaňovanie príjmov,

5.  Vedenie účtovníctva a mzdová agenda,

6.  Prerušenie – ukončenie podnikania,

  1. Rýchlosť a poplatky spojené so založením živnosti vs. s.r.o.

Založenie živnosti

K založeniu živnosti je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky   –  najmä vek nad 18 rokov,  spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a uhradiť poplatky za vydanie živnostenského osvedčenia. Podanie je možné vykonať prostredníctvom papierového tlačiva – “klasicky”, kedy sa za každú voľnú živnosť platí správny poplatok 5 € a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť poplatok 15 €. Ohlásiť živnosť je možné i elektronicky pomocou zaručeného elektronického podpisu a nainštalovaných programov, kedy je ohlásenie voľnej živnosti zadarmo a poplatok za vydanie remeselnej resp. viazanej živnosti je polovičný – teda 7,5 €.  

Založenie s.r.o.

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným trvá celý proces založenia približne 10-14 dní. Okrem vydania živnostenských oprávnení je potrebné vyžiadať súhlas správcu dane, pripraviť spoločenskú zmluvu a niekoľko ďalších dokumentov a následne novú firmu zapísať do obchodného registra. Poplatky za vydanie živnostenských oprávnení sú identické ako pri živnosti. Poplatok za zápis do obchodného registra na “klasickom” papierovom návrhu je 300 €, pri elektronickom podaní je polovičný, teda 150 €.

Záver: Založenie živnosti je teda rýchlejšie a lacnejšie ako založenie s.r.o

2. Imidž živnosti a imidž eseročky 

Spoločnosť s ručením obmedzeným pôsobí ako väčšia a dôveryhodnejšia spoločnosť v očiach bánk, ale i obchodných partnerov.  Teda ak chcete na väčšinu obchodných partnerov pôsobiť dôveryhodne a ako veľká spoločnosť, voľte podnikanie formou s.r.o. V skutočnosti, ako sa  dočítate nižšie, je často pre obchodného partnera omnoho bezpečnejšie obchodovať práve so živnostníkom ako s s.r.o., čo si priblížime v časti ručenie. 

3. Ručenie firemným vs. osobným majetkom – najdôležitejší rozdiel 

Jedným z najvýznamnejších rozdielov pri podnikaní formou s.r.o. a živnosti je práve v spôsobe ručenia. Práve obmedzené ručenie, ktoré má s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným v názve je jedným z najdôležitejších aspektov, prečo podnikať práve formou s.r.o. . O čo ide?  

Ručenie živnostníka “firemným” alebo i osobným majetkom.

Živnostník ako fyzická osoba pri svojom podnikaní ručí neobmedzene nielen firemným, ale i osobným majetkom. A nielen svojim, ale aj majetkom manželky v prípade, ak nemajú zrušené BSM. 

Príklad 1- neobmedzené ručenie živnostníka

Predstavme si živnostníka Janka Biznismena. Podniká ako drobný živnostník a poskytuje stavebné práce. Jeho celkový firemný majetok (auto, náradie, hotovosť) má hodnotu 30 000 €. Jeho osobný majetok, ktorý vlastní spolu s manželkou je vo výške 100 000 € (majú nový dom, chatku, osobné auto, záhrady). Janko má však obrovskú smolu a jeho hlavný odberateľ, ktorý mu mal zaplatiť významnú čiastku skrachuje. Jankovi vznikne voči jeho subdodávateľom – záväzok 110 000 €. Ten sa postupne začne vyplácať jeho firemným aj osobným majetkom. Nakoľko jeho “firemný majetok” má hodnotu len 30 000 € a Janko ručí i osobným majetkom. Pohľadávka zostávajúcich 80 000 € bude uhradená z predaja jeho domu, prípadne chatky či auta. Janko Biznismen podnikajúci ako živnostník tak príde i o 80 000 €, ktoré vlastnil ako fyzická osoba spolu s manželkou a zostane mu na nový začiatok 20 000 €. Smutný príbeh slovenského živnostníka – čo poviete? 

Obmedzené ručenie spoločníka s.r.o. 

Spoločník eseročky na rozdiel od živnostníka, ručí za záväzky spoločnosti obmedzene a to do výšky nesplateného vkladu do základného imania. Teda ak by mala spoločnosť základné imanie 5000 €, pri jej založení by spoločník splatil napr. 4000 €, tak by ručil za záväzky spoločnosti do výšky 1000 €.

Nakoľko v praxi sa takmer každá spoločnosť zakladá so 100% splateným základným imaním, majitelia – spoločníci eseročiek za záväzky svojich firiem svojim osobným majetkom neručia! 

Príklad 2 – obmedzené ručenie spoločníka s.r.o. 

Spomeňme si na príklad nášho Janka Biznismena. Ten sa v minulosti poučil a dnes podniká formou s.r.o. Opäť podniká v stavebníctve, nič iné nevie. Opäť je jeho firemný majetok – tentokrát jeho s.r.o. v ktorej je spoločník 30 000 €. Opäť je jeho osobný majetok, ktorí vlastní spolu s manželkou 100 000 €. A opäť vznikne jeho zavinením výrazná škoda a pohľadávka voči jeho firme vo výške 110 000 €. Ako dopadne Janko Biznismen v tomto prípade? 

Samozrejme sa časť pohľadávky vo výške 30 000 € uhradí z firemných peňazí jeho s.r.o.. Čo ale so zostávajúcimi 80 000 €? V tomto prípade Janko Biznismen keďže je spoločníkom s.r.o. a má oddelený osobný a firemný majetok, o svoj osobný majetok nepríde. Zostane mu všetkých 100 000 €. Jediné čo bude musieť urobiť je vyhlásiť konkurz z titulu druhotnej platobnej neschopnosti. Ten však už ide mimo tému tohto článku. 

Dôležité pre vás je uvedomiť si obrovský rozdiel medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o.. V jednom prípade ručíte celým svojim majetkom a v druhom len majetkom firmy a to je obrovský rozdiel. To, že niektorí “pseudopodnikatelia” daný systém zneužívajú je opäť mimo tému tohto článku. Výhodou s.r.o. je, že chráni váš osobný majetok a to je fakt, ktorému dajte primeranú váhu dnes, nie keď už bude neskoro.  

4. Fakturácia – vznik daňovej povinnosti živnostníka a s.r.o.

V ekonomickej oblasti evidujeme dva základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.. Prvou je dátum vzniku daňovej povinnosti. Spoločnosti s ručením obmedzeným vzniká daňová povinnosť vo vzťahu k dani z príjmu vystavením faktúry. Ak teda s.r.o. vystaví faktúru v novembri 2016 v tom istom roku ju musí i zdaniť na dani z príjmu = v roku 2016 zaplatiť vyššie dane. Oproti tomu živnostníkovi vzniká povinnosť zdaniť príjem až úhradou faktúry. Ak aj vystaví faktúru v novembri 2016 ale je mu uhradená až v roku 2017, je povinný daniť tento príjem až v roku 2017. Z tohto pohľadu je podnikanie formou živnosti menej náročné na cashflow. 

Paušálne vs. skutočné náklady živnostníka 

Pri vedení účtovníctva s.r.o. poznáme len tzv. skutočné náklady. Teda všetky náklady, ktoré vynaložíte na udržanie resp. zvýšenie zisku – reklama, pohonné hmoty, lízing, nájom, telefón,… Rozdiel medzi príjmami a nákladmi v s.r.o. zdaníte. Ak zarobíte 30000 eur, pri nákladoch 20000 eur, rozdiel 10 000 eur zdaníte sadzbou dane z príjmu právnickej osoby, ktorá v roku 2017 bude vo výške 21%. 

Výhodou živnostníka je možnosť si základ dane – rozdiel medzi príjmami a nákladmi znížiť o zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie a odpočítať nezdaniteľné minimum, ktoré je 3803,33 eur. 

Živnostník na rozdiel od s.r.o. má na výber. Môže náklady preukázať skutočnými výdavkami – viz príklad vyššie, alebo využiť možnosť tzv. paušálnych nákladov. V tomto prípade náklady tvoria percentuálnu časť z príjmov živnostníka. Práve v tejto oblasti nastávajú pre živnostníkov od 1.1.2017 významné pozitívne zmeny. Vláda totiž od 1.1.2017 zvýšila paušálne výdavky živnostníkov zo 40% na 60%. Zároveň výrazne zvýšila maximálnu hranicu, ktorú je možné takýmto spôsobom uplatniť z 5 040 € na 20 000 €. 

Ak živnostník, ktorý zarobí 30 000 euro využije paušálne náklady, môže si dať do nákladov 60% z tejto sumy, čo je 18 000 euro a zostane mu daňový základ 12 000 eur. Ten si zníži rovnako ako  vyššie o zaplatené sociálne a zdravotné odvody, nezdaniteľné minimum 3803,33 euro a rozdiel zdaní platnou sadzbou 19%. 

Daň FO – fyzickej osoby je 19 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane 25 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (nad 35 022,31 € pre rok 2016).

5. Daňové zaťaženie, sociálne a zdravotné odvody živnostníka 

Na rozdiel od podnikania formou s.r.o. je živnostník povinný platiť zdravotné ale aj sociálne odvody. Zdravotné odvody v minimálnej výške začne platiť ihneď po založení živnosti. Povinnosť platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu určeného z daňového priznania za predchádzajúci rok mu vznike v júli druhého kalendárneho roku. Teda ak založí živnosť v marci 2017, zdravotné odvody v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu) vo výške 61,81 € začne platiť okamžite. Sociálne odvody začne platiť až od 01.07. nasledujúceho kalendárneho roka  2018 (splatné v 08/2018). Výška sociálnych odvodov sa určí v závislosti od jeho príjmu, minimálna výška týchto odvodov pre rok 2017 bude 146,25 €. Sociálne odvody musí živnostník platiť v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Daňové zaťaženie v prípade spoločníka s.r.o. 

V oblasti zdaňovania právnických osôb a vyplácania dividend taktiež nastávajú od 1.1.2017 výrazné zmeny. S platnosťou od tohto dátumu sa mení sadzba dane z príjmu z 22% na 21%. Ide teda o danenie na úrovni spoločnosti. Ak ako spoločník chcete peniaze dostať  z firmy von a vyplatiť si zisk, musíte platiť štátu opäť. Musíte zaplatiť daň z dividend vo výške 7%. 

Ako to bude teda v praxi: Zoberme si s.r.o., ktorá má základ dane 30 000 €. V prvom kroku musí zaplatiť daň z príjmu vo výške 21%, čo je 6300 €. Ak si chcete vyplatiť zisk ako spoločník zostávajúcich 23 700 € – daníte opätovne a to sadzbou 7%, ktorá vám zoberie ďalších 1659 €. Na svoj účet dostanete ako spoločník s.r.o. očistených a riadne zdanených 22041 €.  

Výhodou statusu spoločníka s.r.o. oproti živnostníkovi je, že musí platiť len zdravotné poistenie v minimálnej výške 61,06 €. Sociálne poistenie platiť nemusí.

6. Ukončenie a prerušenie podnikania 

A čo ak to nevyjde? V súčasnosti je pomerne náročné určiť, čo je z titulu ukončenia podnikania výhodnejšie – či vlastniť živnosť alebo s.r.o. 

Ukončenie alebo prerušenie živnosti je jednoduché a rýchle 

Výhodou živnosti je, že ak máte zdravotné problémy, potrebujete odcestovať do zahraničia alebo jednoducho v konkrétnom čase nie je výhodné podnikať vo vašej oblasti, môžete živnosť prerušiť. Na Slovensku prerušenie podnikania formou s.r.o. bohužiaľ nie je možné. Na to doplatili napríklad majitelia neaktívnych s.r.o. po zavedení daňových licencií. Museli ich likvidovať alebo inak rušiť, aby sa vyhli plateniu daňových licencií vo výške 480 pre neplatiteľov resp. 960 € pre platiteľov DPH ročne. Nakoľko sa však daňové licencie rušia a na firmy založené po 1.1.2017 sa už nebudú vzťahovať, v tomto článku o nich detailnejšie nediskutujeme. 

Okrem prerušenia je ukončenie podnikania formou živnosti veľmi rýchle a jednoduché. Je však veľmi dôležité aby mal vysporiadané všetky záväzky a pohľadávky a nemal žiaden majetok.  

Ukončenie podnikania formou s.r.o. 

Ukončenie podnikania v prípade s.r.o. je trošku viac problematické. V závislosti od stavu účtovníctva, majetku a prípadných pohľadávok sa volí vhodná forma. Poznáme ukončenie podnikania štandardnou likvidáciou firmy, fúziou, podaním návrhu na ukončenie, konkurzom, podnetom na výmaz ex offo. Možností je skutočne viacero. Ukončiť svoje podnikanie môžete aj predajom firmy novým majiteľom. Práve tento spôsob ukončenia je pomerne zaujímavý, ak je vaša spoločnosť čistá a ideálne je i platiteľom DPH. Ak takú spoločnosť výhodne predáte, môžete na predaji zarobiť nemalú čiastku. 

Vo všeobecnosti je teda ukončenie podnikania formou živnosti rýchlejšie a jednoduchšie. Pri ukončení eseročky, ak je v “dobrom stave” a chcete ukončiť podnikanie napr. z titulu vyššieho veku, odchodu do zahraničia, alebo venovaniu sa inému biznisu, môžete na predaji eseročky aj zarobiť. Samozrejme, chcete firmu zakladať a treba veriť v úspech a rast svojho biznisu. 

Záverečné porovnanie a zhodnotenie pre rok 2017

Výhody s.r.o. oproti živnosti

Najväčšia výhoda, ktorú mnohí živnostníci neprávom podceňujú je obmedzené ručenie. Podnikanie formou s.r.o. oddeľuje osobný a firemný majetok, čo je obrovská výhoda.  

• Imižd – S.R.O. budí dojem väčšieho a serióznejšieho partnera pre obchodných partnerov ale i pre potenciálnych zamestnancov. 

• Nemusíte platiť sociálne odvody a môžete takto ušetrené peniaze investovať ako uznáte za vhodné. Samozrejme, je dôležité byť mimoriadne zodpovedný a peniaze si skutočne odkladať a zhodnocovať 

• Platíte len minimálny zdravotný odvod. 

Výhody živnosti oproti s.r.o

Jednoduché a rýchle založenie živnosti, prípadne prerušenie alebo zrušenie  

• Vznik daňovej povinnosti až úhradou faktúry 

• Možnosť voľby medzi skutočnými a paušálnymi nákladmi. Výrazné navýšenie paušálnych nákladov pre rok 2017. 

• Oslobodenie od platenia sociálneho poistenia v prvom roku podnikania formou živnosti. 

• Možnosť získať príspevok na podnikanie. Je potrebné byť pred ním evidovaný na úrade práce,  jeho výška závisí od regiónu, v ktorom chcete podnikať. 

Autor: Ondrej Mizerák , konateľ M2 Business s.r.o.,

M2 Business sa od roku 2008 venuje predaju ready made, zakladaniu a správe firiem, virtuálnym sídlam a účtovníctvu.

Web: www.M2B.sk