DaneFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 16. októbra 2018 zobraziť celý profil

Možno podnikáte v oblasti vzdelávania, možno organizujete svadby, kongresy, ste motivátor, fitnes inštruktor či fyzioterapeut a nikdy ste si ani len vo sne nemysleli, že by ste mohli byť „cestovnou kanceláriou?“  Teda na účely zákona o dani z pridanej hodnoty (222/2004 Z.z.) ňou môžete byť veľmi jednoducho a nemusíte o tom ani len vedieť.

Pozrime sa na to ale od začiatku

Podľa §65 (1) zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018 je platiteľom ten, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb služby cestovného ruchu a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo vlastnom mene (ďalej len „cestovná kancelária“), je povinný postupovať podľa odsekov 2 až 9.
Služby cestovného ruchu obstarané od iných zdaniteľných osôb, vlastné služby cestovnej kancelárie a prirážka cestovnej kancelárie sa považujú za dodanie jednej služby cestovnou kanceláriou zákazníkovi a táto služba je predmetom dane v členskom štáte, v ktorom má cestovná kancelária sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodala.

Čo hovorí zákon?

Zákon o DPH ani smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty nedefinuje osoby, na ktoré sa osobitná úprava vzťahuje, to znamená, že je potrebné prihliadať na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej Únie, ktoré tieto chýbajúce ustanovenia uvedú do pochopiteľnej roviny a ustália ich.

Žiadny odsek zo všetkých 9 paragrafu 65 o Osobitnej úprave uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry však nehovorí o tom, kto je „zákazník“a ani čo si máme predstaviť pod pojmom „služba cestovného ruchu“.
Z rozsudkov Súdneho dvora (napr. C-200/04, C-31/10) je poskytovateľom cestovných služieb akákoľvek zdaniteľná osoba, ktorá poskytuje službu cestovného ruchu. Pre účely §65 zákona o DPH je teda každý platiteľ dane, ktorý spĺňa podmienky pre uplatnenie osobitnej úpravy „cestovnou kanceláriou“.

Zákazníkom je akákoľvek osoba , ktorej je poskytnutá služba cestovného ruchu. Teda nielen občan, konečný spotrebiteľ ale aj akákoľvek osoba, ktorá napr. využíva túto službu na svoje podnikanie alebo pracovné cesty.

Tak kedy ste vlastne cestovnou kanceláriou?

V informačnom vákuu sme sa nachádzali od 1. januára 2018 až do začiatku októbra tohto roku, kedy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane podľa §65 zákona o DPH. Má 24 strán a skutočne sa autori snažili dať odpoveď na všetky úskalia spolu s ilustračnými príkladmi. Dozvedeli sme sa že službou cestovného ruchu sa rozumie:

  • kombinácia služieb cestovného ruchu a iných služieb, pokiaľ sú jednotlivé služby obstarané (nakúpené) od iných zdaniteľných osôb za účelom ich následného predaja zákazníkovi. V rámci tejto kombinácie vždy musí ísť aj o poskytnutie služby cestovného ruchu ako je doprava alebo ubytovanie. Napr. kombinácia služieb dopravy, ubytovania a iných služieb (napríklad stravovanie, vstup na kultúrne alebo športové podujatie, zabezpečenie sprievodcu, atď.) obstaraných za účelom zrealizovania zájazdu, resp. balíka služieb cestovného ruchu od iných osôb a následne predávaných vlastným menom zákazníkom. Pre účely zákona o DPH je táto kombinácia služieb cestovného ruchu vrátane prípadného tovaru považovaná za jednu službu cestovného ruchu.

Iné obstarané služby sa považujú za služby cestovného ruchu v prípade, ak sú poskytované spoločne s obstaranou službou ubytovania alebo dopravy osôb.

  • aj poskytnutie jednej obstaranej služby cestovného ruchu, ktorou môže byť doprava osôb alebo ubytova Za samostatnú službu cestovného ruchu sa tak považuje obstaraná doprava osôb alebo obstaraná služba ubytovania.

O čo vlastne ide?

Vysvetlime si to na príklade nášho motivátora (platiteľa DPH), ktorý usporadúva motivačné, tzv. Power days napr. v novembri 2018, pre konečných spotrebiteľov, podnikateľov či iné spoločnosti. Rezervuje si hotel, prenajme miestnosť, objedná stravovanie, občerstvenie či coffee breaky, teda nakupuje služby od iných zdaniteľných osôb za účelom ich následného predaja zákazníkovi vo VLASTNOM MENE.

Aby sme to ešte viac skomplikovali, na hotel si zobral opciu, že keď naplní celú ich kapacitu, cena sa mu následne zníži o 30%. Ak zákazníci hotela následne využijú wellness a utratia značnú časť finančných prostriedkov v hotelovom bare, cena sa dodatočne zníži o ďalších 10%.
Keďže chce náš motivátor preraziť čo najlepšie, povedal si, že ak naplní kapacitu hotela, prizve do debaty ďalšiu známu osobnosť (vyberie si z aktuálnej ponuky), ktorá mu pomôže doladiť detaily a uspieť tak na ťažkom podnikateľskom trhu.

FAKT

Motivátor je cestovnou kanceláriou podľa §65 zákona o DPH a je povinný na služby, ktoré obstaráva od iných zdaniteľných osôb vo svojom vlastnom mene uplatniť osobitný režim zdanenia len prirážky.  Na služby, ktoré vykonáva vo vlastnom mene a nevyužíva pri tom nákupy od iných zdaniteľných osôb však musí uplatniť daň.

Kde nastáva problém?

Pri klasickej cestovnej kancelárii je vo väčšine prípadov jasný počet a suma vstupov, ktoré vchádzajú do ceny predanej vstupenky na takéto POWER DAYS, avšak pri poskytovateľoch cestovných služieb, ktorí sú iní ako cestovná kancelária alebo cestovná agentúra to môže byť problém.
Náš motivátor ani len z diaľky netuší, či naplní celý hotel, či bude musieť prizvať niekoho zo svojho odvetvia, čo ide ruka v ruke s počtom objednaných izieb, stravovania, coffee breakov a teda len na poslednú chvíľu vie určiť svoju daňovú povinnosť zdaňovania prirážky (ak predpokladáme, čo do času podania daňového priznania  k DPH a kontrolného výkazu má vyúčtovacie faktúry od dodávateľov).

Tiež zistil, že nie je ochotný samostatne vyčíslovať náklady za ubytovanie a stravu vs náklady za jeho vlastnú službu na faktúre, nakoľko by si rád prihodil zopár eur aj na služby nakupované od tretích osôb (hotel, iná osobnosť vystupujúca na akcii, atď.).

Kde nastáva ešte väčší problém?

Náš speaker spustí reklamnú kampaň na svoje POWER DAYS dajme tomu v apríli, nech si zabezpečí dostatočné množstvo času, aby dosiahol naplnenie kapacity hotela. Od niekoľkých účastníkov dostane platbu už v tomto mesiaci (apríl). A tu prichádza k problému v aplikačnej praxi. Podľa §65 odsek (4) daňová povinnosť pri predaji služieb cestovného ruchu zákazníkovi vzniká dňom poskytnutia poslednej služby; ak je platba prijatá pred poskytnutím poslednej služby, vzniká daňová povinnosť z každej platby dňom prijatia platby.

Finančné riaditeľstvo vo svojom pokyne tvrdí, že ak pri predaji služby cestovného ruchu alebo z prijatia platby pred dňom jej poskytnutia vznikne daňová povinnosť a cestovná kancelária ešte neobdŕžala doklad – faktúru za obstarané služby cestovného ruchu od iných osôb, na účely výpočtu základu dane, tzv. prirážky cestovnej kancelárie vychádza z cien dohodnutých s poskytovateľmi služieb, t.j. z nákladov, ktoré sú uplatnené v ponukovej nákupnej cene. Ale v ktorej? Bežná cena za ubytovanie, cena pri naplnení celej kapacity hotela alebo tej ešte dodatočne zníženej, ak sa splnia podmienky na jej uplatnenie?

Podľa metodického pokynu zákon o DPH a ani smernica 112 samostatne neupravuje opravu základu dane a dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy pre cestovné kancelárie. Z § 64a zákona o DPH vyplýva, že na opravu základu sa vzťahuje § 25 zákona o DPH, ak zákon v § 65 neustanovuje inak. Zákon o DPH v § 65 neupravuje opravu základu dane.

Podľa § 25 zákona o DPH základ dane pri dodaní služby sa opraví pri úplnom alebo čiastočnom zrušení služby, pri znížení ceny služby po vzniku daňovej povinnosti a pri zvýšení ceny služby. Vychádzajúc z uvedeného podľa metodického pokynu, ak sa cena služieb cestovného ruchu obstaraných od iných osôb dodatočne zmení po predaji služby cestovného ruchu, cestovná kancelária nerobí žiadne dodatočné opravy základu dane,ak sa nemení predajná cena voči jej zákazníkovi.

Opravu základu dane je možné urobiť v prípade, ak sa dodatočne zvýši alebo zníži cena služby cestovného ruchu, napr., ak sa predajná cena zníži z dôvodu reklamácie alebo ak dôjde k zrušeniu (stornovaniu) služby.
To znamená, že v prvom rade náš motivátor nevie, ktorú z ponúk má použiť, aby si vypočítal prirážku pri vzniku daňovej povinnosti pri prijatí platby, v rade druhom ho nič (?) nenúti opraviť základ dane, keďže cena voči zákazníkom sa nemení, t.j vstupenka sa predáva stále za rovnakú cenu.

V neposlednom rade:

Tiež je potrebné brať do úvahy fakt, či ubytovanie, strava a iné služby nakupované od iných zdaniteľných osôb nie sú len doplnkovou službou k službe nášho motivátora. Predpokladajme teda, že POWER DAYS neusporadúva práve Robert Kiyosaki pri príležitosti predstavenia svojej novej knihy.
Z judikatúry Súdneho dvora EÚ totiž vyplýva, že keď podnikateľský subjekt, ktorý formálne nie je cestovnou kanceláriou alebo organizátorom zájazdov, ponúka svojim zákazníkom bežne (obvykle) okrem vlastných služieb aj poskytovanie služieb cestovného charakteru ako sú doprava a/alebo pobyt, ktorých uskutočnenie nemôže byť zbavené citeľného dôsledku na poskytovaný balík služieb, tieto poskytnutia nemôžu byť porovnávané s poskytovaním služieb, ktoré sú čisto vedľajšie, resp. doplnkové. 

Tieto poskytnutia nepredstavujú jednoduchú bezvýznamnú časť vzhľadom na sumu zodpovedajúcu poskytnutiu služby súvisiacej s vlastnou službou, ktorú tento subjekt ponúka svojim zákazníkom (rozsudky C-308/96 a C-94/97 body 23-27, 47 a C-200/04 body 22, 24 – 29, 48 a výrok).
Za týchto okolností sa čl. 26 šiestej smernice uplatňuje na podnikateľský subjekt, ktorý ako protihodnotu zaplatenia za balík služieb ponúka obvykle (zvyčajne) svojim zákazníkom okrem poskytnutia vlastnej služby aj služby cestovného charakteru nakúpené od iných zdaniteľných osôb, ako je doprava a/alebo ubytovanie zákazníkov. V preklade to znamená, že hodnota služieb pána motivátora by musela byť drahšia ako celé ubytovanie v takom pomere, aby to bolo chápané ako doplnková služba.

Tak ste či nie ste v režime cestovnej kancelárie/cestovnej agentúry?

Ak poskytujete služby cestovného ruchu, t.j. je vo vašej službe zahrnuté ubytovanie alebo doprava (prípadne kombinácia) od iných zdaniteľných osôb, alebo sa chováte pri predaji služieb ako cestovná kancelária/agentúra (poskytujete zároveň informácie hodných delegáta), vystupujete vo vlastnom mene pri predaji tohto balíka služieb pre akúkoľvek osobu, či už konečného spotrebiteľa, podnikateľa alebo obchodnú spoločnosť, STE cestovnou kanceláriou/agentúrou v zmysle §65 zákona o DPH a ste povinný uplatňovať osobitný režim podľa tohto paragrafu.

Detto platí pre usporiadateľa kongresu, pre organizátora svadby, pre vzdelávaciu spoločnosť, ktorá organizuje školenia, pre fitnes inštruktorov a fyzioterapeutov, ktorí pozývajú na ozdravné pobyty svojich klientov, ale aj akéhokoľvek iného platiteľa, ktorý pozve svojich obchodných partnerov na akciu, pri ktorej od nich požaduje úhradu za ubytovanie/dopravu ak koná vo vlastnom mene v zmysle vyššie uvedeného.