EkonomikaKoronavírus COVID-19SlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 13. marca 2020 zobraziť celý profil

V predchádzajúcich dňoch sme kontaktovali aj zdravotné poisťovne. Otázka znela – Ako bude reagovať  vaša poisťovňa na aktuálnu situáciu, ktorá sa deje na Slovensku a vo svete?“ Svoje vyjadrenie nám zaslala Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktoré si môžete prečítať nižšie. Zdravotná poisťovňa UNION nás odkázala na svoju webovú stránku s popisom. Zdravotná poisťovňa Dôvera sa nám vyjadrila v telefonickom rozhovore, avšak ich reakciu nebudeme zatiaľ uvádzať a počkáme si na ich oficiálne stanovisko.

Ako bude reagovať  vaša poisťovňa na aktuálnu situáciu, ktorá sa deje na Slovensku a vo svete?

V súvislosti s aktuálnou situáciou Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) eviduje podnety poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  U poskytovateľov zo segmentov ústavnej zdravotnej starostlivosti môže dôjsť  k obmedzeniu prevádzky ich oddelení resp. aj celých zariadení. U ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa negatívne dôsledky môžu prejaviť v nižšom počte pacientov, ktorým poskytujú zdravotnú starostlivosť, a tým aj v nižšej „výkonnosti“ týchto poskytovateľov, na ktorú je bežne naviazaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (úplne alebo čiastočne).  

O konkrétnych možnostiach a postupoch aktuálne diskutujeme a aj prakticky operatívne ich realizujeme na rôznych úrovniach. Napríklad vo vzťahu k všeobecným ambulantným lekárom, ktorí majú povinnosť prísnej selekcia pacientov s cieľom minimalizovať kontakt so zdravotníckymi zariadeniami. VšZP odporúča, najmä rizikovým skupinám pacientov, aby zostali v domácom prostredí a chronickú liečbu, ktorá je indikovaná špecialistom, si u všeobecného lekára nechali predpísať telefonicky alebo e-mailom cestou eReceptu. VšZP nebude uplatňovať sankcie voči všeobecným ambulantným lekárom v prípadoch, ak predpíšu liečivo, na ktoré vypršala preskripcia a pacient by mal v užívaní pokračovať.

VšZP je v medziach zákonných oprávnení a možností plne pripravená operatívne reagovať na konkrétne žiadosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prípadne ich združení, ako aj na rozhodnutia alebo žiadosti štátnych orgánov. Poisťovňa je pripravená  poskytovať plnú súčinnosť všetkým participujúcim subjektom na úspešné zvládnutie situácie. Rovnako je pripravená po ukončení resp. skonsolidovaní súčasného stavu realizovať následné adekvátne opatrenia tak, aby na súčasnú situáciu nedôvodne nedoplácali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ani pacienti.  

VšZP zároveň prijala aj interné opatrenia na konsolidáciu stavu. Na každom kontaktnom mieste VšZP je pri vstupe do budovy umiestnená viditeľne označená schránka na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil počet osobných návštev na týchto pracoviskách. Poisťovňa oznámila všetkými dostupnými informačnými kanálmi svojim poistencom kontaktné telefónne čísla a e-maily a prijala opatrenia, aby predišla prípadnému preťaženiu týchto komunikačných liniek.

Odpoveď nám zaslala Mgr. Slávka Gáborová, referát komunikácie.