EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 21. apríla 2022 zobraziť celý profil

Verejná správa v roku 2021 hospodárila s deficitom takmer 6 mld.  eur, čo predstavovalo hodnotu 6,15 % z HDP Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy presiahol 61 miliárd eur, čo bolo nad úrovňou 63 % HDP.

Vyplýva to zo Správy o deficite a dlhu SR, ktorú aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Správa obsahuje polodefinitívny výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2021 a spresňuje dáta o hospodárení štátu za roky 2018 – 2020. Údaje na rok 2022 sú podľa aktuálne schváleného rozpočtu verejnej správy.

Štát míňa viac, ako sú jeho príjmy

Štát v roku 2021 hospodáril s deficitom 6,15 % z HDP, pričom v roku 2020 to bolo 5,47 % z HDP. Medziročne sa deficit verejnej správy v absolútnej hodnote zvýšil o 0,94 miliardy eur na takmer 6 miliárd eur. Na tomto výsledku sa podieľala najmä ústredná štátna správa, ktorá hospodárila s mínusom 6,2 mld. eur, miestna samospráva vykázala mierny deficit 23 mil. eur a fondy sociálneho zabezpečenia mierny prebytok 270 mil. eur. 

Štátny dlh prekročil 63 % HDP

Dlh verejnej správy v roku 2021 dosiahol takmer 61,3 miliardy eur, čo predstavovalo 63,1 % z hodnoty HDP. V roku 2020 dosahovala jeho hodnota 59,7 % z ročného HDP. Počas roka 2021 dlh vzrástol o 6,2 mld. eur, čo ovplyvnil nový deficit; aj významné zvýšenie hotovosti. 

Správu s údajmi o deficite a dlhu predložil ŠÚ SR Európskej komisii (EK) v pravidelnom termíne k 1. aprílu (tzv. jarná EDP notifikácia). V zmysle medzinárodných záväzkov SR zostavuje a zasiela Eurostatu údaje o dlhu a deficite sektora verejnej správy dvakrát ročne, vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka. Cieľom je posúdenie plnenia tzv. Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu jednotlivých členských krajín.

V porovnaní s predošlou správou z jesene 2021 boli do systému národných účtov ŠÚ SR zapracované viaceré metodické zmeny týkajúce sa sektorovej klasifikácie subjektov a spresnenia údajov o transakciách subjektov verejnej správy. Tieto zmeny však deficit či dlh verejnej správy významnejšie neovplyvnili. 

Vplyvy na deficit a dlh

Pri zostavovaní ukazovateľov sektora verejnej správy ŠÚ SR v roku 2021 vychádzal zo štandardných podkladov a úprav z minulých období. Napriek pandémii COVID-19 mal ŠÚ SR k dispozícii porovnateľné údaje ako v predchádzajúcich rokoch a nebolo potrebné dáta významnejšie dopočítavať. 

Výsledný deficit ovplyvnilo zvýšenie výdavkov (vrátane COVID opatrení, z ktorých najväčší podiel predstavujú opatrenia „prvej pomoci“), ako aj zníženie príjmov sektora verejnej správy. Údaje boli zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií o subjektoch sektora verejnej správy podľa metodiky Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESA 2010) a ostatných pokynov a odporúčaní Eurostatu.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

SR vykazuje deficit a dlh verejnej správy podľa Nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Dáta o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ zverejní EUROSTAT v piatok 22. apríla 2022 o 11:00 h.

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia