EkonomikaFinančný manažmentPrávo a legislatívaÚčtovníctvo xa Publikované 23. februára 2018 zobraziť celý profil

V súčasnosti nie je na území Slovenskej republiky vydaný žiadny právny predpis, ktorý by definoval bitcoin, alebo ktorý by upravoval obchodovanie v kryptomenách. Podľa zákona o cenných papieroch sa do sústavy cenných papierov nezahrňuje žiadna kryptomena, preto príjem z jej predaja nemožno považovať za príjem z prevodu cenného papiera.

Ani zákon o dani z príjmov nerieši konkrétne zdaňovanie príjmov z predaja bitcoinov, ako aj iných kryptomien

Podľa zákona o dani z príjmov zdaniteľným príjmom fyzickej osoby je však každý príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov a ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov alebo medzinárodnej zmluvy. Za príjem sa považuje peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby.

Preto príjem z predaja bitcoinov je u fyzickej osoby príjmom podliehajúcim dani z príjmov, a to ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov, ktorý fyzická osoba je povinná zdaniť cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, a to ako „iný“ príjem. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie skutočne dosiahnutý príjem z predaja bitcoinov znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Do výdavkov je možné zahrnúť cenu zaplatenú za obstaranie bitcoinov.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých v žiadosti.

zdroj: Finančná správa