Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov – Teamleader vo výrobe

Dátum semináru: 08.07.2024 - 10.07.2024

Dátum semináru: 04.11.2024 - 06.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 980 € bez DPH

Školitel

PhDr. Tatiana Lesayová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Vedúci pracovníci vo výrobe často čelia veľkým výzvam. Okrem odborných vedomostí si ich funkcia vyžaduje aj manažérske zručnosti. Práve tie si môžete osvojiť na trojdňovom kurze Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov. Získajte vedomosti o tom, ako riadiť a motivovať výrobných pracovníkov, aké sú trendy v hodnotení zamestnancov. Dozviete sa tiež, ako si udržať pracovníkov, správne komunikovať, zvládať konfliktné situácie, či viesť hodnotiace rozhovory. Aplikujte získané vedomosti do každodennej praxe, zvýšte produktivitu práce a pracovný výkon, znížte fluktuáciu zamestnancov. Kurz je zložený z interaktívnych prednášok, doplnený prípadovými štúdiami. Vzdelávací program je ukončený testom a vydaným certifikátom.
Certifikovaný kurz Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve je určený predákom vo výrobe, majstrom, vedúcim robotníckych kolektívov, manažérom vo výrobe a stavebníctve, vedúcim pracovníkom zodpovedným za výsledky oddelenia.

1 deň: Vedenie výrobných pracovníkov

 • Rozdiel medzi pracovnou skupinou a tímom
 • Tímové verzus individuálne
 • Synergický efekt a podmienky jeho vytvárania
 • Tímové roly a ich význam
 • Zásady efektívnej spolupráce
 • Riešenie problémov v tíme a rozhodovanie
 • Podpora kreativity, dôvery a otvorenosti
 • Tri oblasti vedenia tímu a ich vzájomná previazanosť
 • Efektívne vedenie porád (prezentácia informácií, úloh a výsledkov)
 • Pravidlá pri využívaní brainstormingu
 • Riadená diskusia
 • Ostatné podľa požiadaviek klientov

2 deň: Komunikácia a riešenie konfliktných situácií vo výrobe

Komunikácia ako nástroj vedenia ľudí

 • Mýty a omyly v komunikácii
 • Pravidlá a bariéry efektívnej komunikácie
 • Zdroje nedorozumení a komunikačné „brzdy“
 • Argumentácia, počúvanie, otázky
 • Zadávanie úloh a inštruovanie

Spätná väzba a kontrola

 • Zásady poskytovania spätnej väzby
 • Od „hodnotenia ľudí“ k „riešeniu problému“

Konflikty a ich zvládanie

 • Typy reakcií na konflikt, ich výhody a nevýhody
 • Zvládanie rôznych typov konfliktov s použitím asertívnych techník
 • Prevencia konfliktu
 • Vhodné a nevhodné štýly riešenia konfliktných situácií
 • Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
 • Modelovanie a precvičovanie problémových situácií

3 deň: Vedenie hodnotiacich rozhovorov a motivácia výrobných pracovníkov

Hodnotenie pracovníkov

 • Hodnotenie pracovníkov a riadenie výkonnosti
 • Hodnotenie pracovníkov alebo ich správania
 • Súčasnosť a trendy v hodnotení pracovníkov
 • Metódy hodnotenia pracovníkov
 • Výstupy a nadväznosti na hodnotenie pracovníkov (na odmeňovanie, rozvoj)

Tvorba systému hodnotenia

 • Predpoklady efektívneho systému hodnotenia
 • Objektívne a subjektívne kritériá
 • Kompetencie a kompetenčné modely
 • Kritériá hodnotenia
 • Hodnotiace stupnice a škály merania
 • Gaussova krivka v hodnotení

Príprava a priebeh hodnotiaceho rozhovoru

 • Zdroje informácií k hodnoteniu pracovníkov
 • Kľúčové udalosti
 • Príprava hodnotených na hodnotenie
 • Účinné vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • „Psychologická dohoda“
 • Význam očakávaní pracovníkov
 • Otázky spravodlivosti a pracovná motivácia
 • Konkrétne nástroje motivácie
 • Riešenie situácií z praxe

Motivácia a rozvoj

 • Omyly týkajúce sa motivácie
 • Ako motivácia funguje
 • Hierarchia potrieb
 • Motívy rôznych ľudí
 • Všeobecná a špecifická motivácia
 • Podmienky špecifickej motivácie
 • Modifikácia správania
 • Ako motivovať iných
 • Rola vedúceho pracovníka
 • Formulovanie motivujúcich cieľov
 • Vytváranie priestoru na rokovanie
 • Rozpoznávanie motivačných problémov pracovníkov
 • Ovplyvňovanie a podporovanie rozvoja pracovníkov
Certifikovaný kurz Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve je určený predákom vo výrobe, majstrom, vedúcim robotníckych kolektívov, manažérom vo výrobe a stavebníctve, vedúcim pracovníkom zodpovedným za výsledky oddelenia.