Podvojné účtovníctvoÚčtovníctvo xa Publikované 22. októbra 2020 zobraziť celý profil

Prijali ste dotáciu na nájomné a neviete si poradiť, kam ju správne zaúčtovať a zaradiť? Nižšie vám odporúčame postup a situácie ako a kam zaúčtovať jednotlivé položky v podvojnom účtovnícte.

Na strane prenajímateľa – účtovanie za poskytnutie služby a získaný príjem z nájomného sa účtuje v prospech účtu výnosov, a to: 

výnosový účet 602 – Tržby z predaja služieb (v prípade ak je poskytovanie služieb prenájmu jeho obvyklou hospodárskou činnosťou) a súčasne na ťarchu účtu 311 – Odberatelia, 

alebo na výnosový účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (ak nejde o obvyklý predmet činnosti prenajímateľa) a súvzťažne na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu.

Nájomné platené vopred sa účtuje na strane prenajímateľa pomocou účtu 384 – Výnosy budúcich období.

Prenajímateľ vystavuje nájomcovi pravidelne faktúry za prenájom (napríklad mesačne). 

Ak sa následne (napr. v júni 2020) s nájomcom dohodne na poskytnutí zľavy (za mesiace marec, apríl, či máj 2020), prenajímateľ vystaví nájomcovi opravný účtovný doklad (dobropis) k pôvodne vystavenej faktúre.

Zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa. Ide tak o zníženie výnosov na strane prenajímateľa, súvzťažne k účtom 311 – Odberatelia, resp. 374 – Pohľadávky z nájmu.  Pri dobropise vystavenom k pôvodnej faktúre, ktorá nebola uhradená, ide o zníženie pôvodne zaúčtovanej pohľadávky.

Článok pokračuje pod reklamou

Nájomca už faktúry za sťažené obdobie uhradil

Z pohľadu nájomcu ide o prevádzkové výdavky, ktoré sa účtujú podľa charakteru nájomnej zmluvy z časového hľadiska na jednej strane ako krátkodobý, resp. dlhodobý záväzok. 

Ak ide o zmluvu uzatvorenú na obdobie kratšie ako jeden rok, účtuje sa ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia. 

Pokiaľ ide o zmluvu na obdobie dlhšie ako jeden rok, účtuje sa ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 474 -Záväzky z nájmu.

Nájomca účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky. 

V prípade, že platba za nájomné sa vzťahuje na obdobie, ktoré presahuje jedno účtovné obdobie, vzniká povinnosť u nájomcu účtovať na účtoch časového rozlíšenia.

Nájomca prijal faktúru na nájom priestoru, ktorú ešte neuhradil. Následne sa s prenajímateľom dohodli na poskytnutí zľavy. Túto zľavu zohľadnil prenajímateľ vystavením dobropisu. U nájomcu predstavuje dobropis zníženie pôvodne zaúčtovaných nákladov. Prijatie dobropisu k faktúre, ktorá nebola uhradená, znamená zároveň zníženie pôvodne zaúčtovaného záväzku.

Účtovanie príspevku (dotácie) – ide o pohľadávku voči štátu, o ktorej účtuje nájomca, avšak ktorá je vyplatená priamo na účet prenajímateľa. Vyplatená dotácia znamená pre nájomcu zároveň výnos. 

Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie sa účtujú na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. Nárok na dotáciu, ako odplata za minulé alebo budúce splnenie určitých podmienok, sa účtuje na ťarchu tohto účtu, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

Predpokladáme, že ide o dotáciu poskytnutú s cieľom okamžitej finančnej pomoci, bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov. V tomto prípade sa dotácia bude účtovať do výnosov v účtovnom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu.

Príspevok na nájomné a DPH 

Ak ide o nehnuteľnosť, ktorou nie je byt, apartmán a rodinný dom, a nehnuteľnosť je prenajímaná zdaniteľnej osobe, prenajímateľ sa môže rozhodnúť, že uplatní na prenájom DPH.  

Keďže v prípade príspevkov na nájomné ide o podnikateľské priestory, môže ísť o plnenia oslobodené od DPH alebo plnenia s DPH.

Pokiaľ prenajímateľ uplatňuje k nájmu nehnuteľnosti DPH a poskytne nájomcovi zľavu, a následne vystaví dobropis, je potrebné uplatniť aj pravidlá zákona o DPH. 

Výnosy z prenájmu vchádzajú do základu dane prenajímateľa – platiteľa DPH a prenajímateľ je následne povinný DPH štátu odviesť. 

Dobropisy predstavujú opravu základu dane a ovplyvňujú výšku DPH z uskutočnených a prijatých plnení. Prenajímateľ opravou základu dane znižuje svoju daňovú povinnosť. Na druhej strane, nájomca zaplatí nižšiu sumu DPH a je povinný znížiť svoj nárok na odpočítanie DPH.

Opravu základu dane pri znížení ceny služby po vzniku daňovej povinnosti upravuje § 25 zákona o DPH. Rozdiel medzi pôvodným základom dane a pôvodne priznanou daňou a opraveným základom dane a opravenou daňou sa vykazuje v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane. 

Z dôvodu opravy základu dane sa tak nevyhotovuje dodatočné daňové priznanie. 

Ak prenajímateľ vystaví opravný účtovný doklad v mesiaci jún 2020, ktorým poskytne nájomcovi zľavu z nájomného spätne za obdobie, kedy mal povinne zatvorenú prevádzku (marec, apríl, či máj), daňové priznania k DPH za mesiace, za ktoré bola poskytnutá zľava (marec, apríl, máj) sa opravovať nebudú, zľava sa zohľadní v daňovom priznaní za jún 2020.

Nájomca musí odpočet DPH vrátiť podľa § 53 zákona o DPH. Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom nájomca uplatnil odpočítanie DPH, nastane skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane, je nájomca povinný opraviť výšku tejto odpočítanej DPH. Opravu vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane (doklad, kde je uvedená výška zľavy od prenajímateľa).

V prípade, keď ide o nájomcu – neplatiteľa DPH, výška dotácia je počítaná z ceny vrátane DPH. Ak ide o nájomcu – platiteľa DPH, výška dotácia sa počíta z ceny nájomného bez DPH.

Príspevok na nájomné a daň z príjmov

Na strane prenajímateľa platí, že príjmy (výnosy) z prenájmu priestoru sú súčasťou základu dane bez ohľadu na skutočnosť, či ich nájomca už uhradil alebo nie. Prenajímateľ zahrnie vyfakturované nájomné do základu dane v súlade s účtovníctvom. 

U nájomcu platí, že výdavky (náklady) na prenájom nehnuteľnosti sú daňovo uznateľné až po zaplatenív súlade s § 17 ods. 19 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“).

Ak sú platby v nájomnej zmluve dohodnuté oddelene za nájom a oddelene za služby súvisiace s prenájmom vrátane energií a nájomca ich platí prenajímateľovi, na strane prenajímateľa sú všetky tieto platby považované za príjmy z prenájmu. Na strane nájomcu sa všetky tieto výdavky (náklady) posudzujú podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov a sú súčasťou základu dane až po zaplatení.

Vystavením dobropisu u prenajímateľa sa znížia pôvodne zaúčtované výnosy a zároveň sa zníži základ dane z príjmov, čo naopak u nájomcu zníži zaúčtované náklady a zvýši výšku základu dane (za predpokladu, že nájomné bolo uhradené).

Dotácie, ktoré sú poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskych spoločenstiev a iných zdrojov sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom v súlade so spôsobom ich účtovania, ak sú poskytnuté právnickým osobám.

V prípade poskytovania príspevku na nájomné ide o neinvestičnú dotáciu na hospodársku činnosť, ktorá slúži na krytie bežných prevádzkových výdavkov (nákladov). Dotáciu zahŕňa do výnosov nájomca, a to v súlade s účtovníctvom, t. j. v zdaňovacom období, kedy o prijatí dotácie účtuje.