Daňové poradenstvoeKasaEkonomikaÚčtovníctvo xa Publikované 8. januára 2018 zobraziť celý profil

Dňa 01.01.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ zákon o DPH“), ktorý okrem iného mení úpravu prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Z ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH sa vypúšťa podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti do 31.12.2017, ktorou bola suma základu dane vo faktúre za dodanie tovarov vo výške 5 000 eur.
Dôsledkom toho sa prenesenie daňovej povinnosti z dodávateľa – platiteľa dane (ďalej len „dodávateľ“) na odberateľa – platiteľa dane (ďalej len „odberateľ“) od 01.01. 2018 uplatňuje na všetky dodania tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH, bez ohľadu na to, aká výška základu dane bude uvedená vo faktúre. Jedinou podmienkou na uplatnenie prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho ostáva skutočnosť, že dodávateľ a odberateľ týchto tovarov sú platiteľmi DPH.

Uvedené sa vzťahuje len na dodávky tovarov patriacich:

1. do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (napr. obilniny – pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža …, olejnaté semená – ľanové semená, slnečnicové semená, semená repky…, olejnaté plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, slama a krmoviny [§ 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH]. (Pozri príslušné kapitoly v Spoločnom colnom sadzobníku, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) v časti Podnikatelia a organizácie/Clo/Nomenklatúra/Colný sadzobník na príslušný kalendárny rok.

Poznámka:
Pri dodaní predmetných poľnohospodárskych plodín dodávateľ pri aplikácii prenosu daňovej povinnosti na odberateľa nebude posudzovať, na aký účel je dodanie tovaru určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj, pretože pri tovare patriacom do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktorý v tuzemsku predáva platiteľ DPH inému platiteľovi DPH, sa vo všeobecnosti predpokladá, že nie je bežne určený v nezmenenom stave na konečnú spotrebu zo strany príjemcu.
T.j. kľúčovým momentom pre posúdenie osoby povinnej platiť daň by mal byť aspekt predaja tovaru medzi platiteľmi DPH, čo znamená, že ak kupujúci deklaruje pri kúpe tovaru svoje IČ DPH platiteľa, táto skutočnosť postačuje na to, že nejde o kúpu na jeho spotrebu, ale na jeho podnikanie a teda v zmysle citovaného ustanovenia platiť daň je povinný kupujúci.

2. do kapitol 72 Spoločného colného sadzobníka ado položiek 7301, 7308 a7314 Spoločného colného sadzobníka (napr. surové železo, polotovary zo železa alebo z ocele, štetovnice zo železa alebo ocele, konštrukcie mostov, veží, stožiarov, dvere, okná zárubne zo železa a ocele, sieťovina a pletivo zo železného alebo oceľového drôtu [§ 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH]. (Pozri príslušnú kapitolu acitované položky v Spoločnom colnom sadzobníku, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) v časti Podnikatelia a organizácie/Clo/Nomenklatúra/Colný sadzobník na príslušný kalendárny rok.

Platiteľ dane, ktorý pri predaji vyššie uvedených tovarov používa elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len VRP), pretože tržbu zpredaja týchto tovarov na predajnom mieste prijíma vhotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť [pozri § 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o používaní ERP“], postupuje nasledovne:

1. na dodávku tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, vyhotoví faktúru so všetkými náležitosťami, ktoré sú uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH, t.j. okrem iného uvedie aj meno a priezvisko odberateľa alebo jeho názov, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jeho identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu tovar bol dodaný, vrátane textu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Na prijatú úhradu tejto faktúry vhotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť dodávateľ vyhotoví pokladničný doklad z ERP/VRP, ktorý podľa § 8 ods. 2 zákona o používaní ERP nesmie obsahovať označenie a množstvo tovaru, cenu tovaru, základ DPH, sadzbu DPH a výšku DPH spolu (a ako nepovinný údaj môže obsahovať, napr. text: „Úhrada faktúry č….“, ktorú predtým vyhotovil vprospech odberateľa).

Dodávateľ uvedie údaje zvyhotovenej faktúry do časti A.2. kontrolného výkazu. Odberateľ uvedie údaje z prijatej faktúry do časti B.1. kontrolného výkazu.

Ak by dodávateľ spolu s tovarom, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, predával aj tovar, pri ktorom sa uplatňuje bežný režim dane, potom údaje z faktúry týkajúce sa predaja tovaru, pri ktorom sa:

–  uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH uvedie do časti A. 2. kontrolného výkazu,

–  uplatňuje bežný režim dane, uvedie do časti A.1. kontrolného výkazu (pozri bod 2.

Upozornenia k A.1. a A.2. na strane č. 4 v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH).

Odberateľ v takomto prípade z prijatej faktúry uvedie príslušné údaje do časti B.1. a aj do časti B.2. kontrolného výkazu (pozri bod 2. Upozornenia na strane č. 5 v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH). Do časti B.2. kontrolného výkazu uvedie príslušné údaje z prijatej faktúry, len ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane,

alebo

2. ak softvér používanej ERP umožňuje dodávateľovi do dokladu z ERP doplniť meno a priezvisko odberateľa DPH alebo jeho názov, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jeho identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu tovar bol dodaný, jednotkové ceny tovarov a text „prenesenie daňovej povinnosti“, môže na predaj dotknutého tovaru vyhotoviť doklad z ERP podľa § 8 ods. 1 zákona o používaní ERP s doplnenými citovanými náležitosťami. Takto vyhotovený doklad z ERP majúci všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH je zároveň faktúrou na účely zákona o DPH.

Dodávateľ uvedie údaje z dokladu vyhotoveného ERP, ktorý má všetky náležitosti faktúry v zmysle zákona o DPH, do časti A.2. kontrolného výkazu. Odberateľ uvedie údaje z tohto prijatého dokladu z ERP do časti B.1. kontrolného výkazu. Ak tieto vyhotovené doklady z ERP nie je možné vylúčiť z celkového obratu evidovaného ERP, dodávateľ môže mať údaje z týchto dokladov duplicitne zahrnuté v časti D.1. kontrolného výkazu (pozri bod D.1. na str. 8 v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH).

Ak by doklad z ERP majúci všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH obsahoval údaje o predaji tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH, a zároveň aj údaje o predaji tovaru, pri ktorom sa uplatňuje bežný režim, dodávateľ tovaru aj odberateľ tovaru pri uvádzaní údajov z tohto dokladu do kontrolného výkazu budú postupovať spôsobom opísaným v predchádzajúcom bode 1.

Upozornenie:
Odberateľ nemôže odpočítať daň uvedenú na faktúre resp. doklade z ERP/VRP, ktorú nesprávne uplatnil dodávateľ na dodávku tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH. V takomto prípade je odberateľ povinný uplatniť daň k základu dane nakúpeného tovaru (samozdaniť sa) a len ním uplatnenú daň si môže odpočítať po splnení podmienok § 49 – § 51 zákona o DPH.
 
Zdroj: finančná správa
 
[mashshare]
 
 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required