Špecialista DPO – kurz pre zodpovedné osoby

Dátum semináru: 07.10.2024 - 09.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 980 € bez DPH

Školitel

Mgr. Zuzana Motúzová, Ing. Tomáš Hettych

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. GDPR). Zároveň nadobudol účinnosť aj nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. Nová úprava pre mnohých prevádzkovateľov a sprostredkovateľov zaviedla povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. Cieľom kurzu je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Kurz ponúka DPO zamestnancom a budúcim DPO zamestnancom právne a technické vedomosti, ktoré využijú pri práci zodpovednej osoby.
Kurz je určený DPO pracovníkom a osobám, ktoré v budúcnosti budú pozíciu zodpovednej osoby vykonávať. Podľa nariadenia GDPR môže byť zodpovedná osoba zamestnanec podniku, alebo zodpovedná osoba určená pre skupinu podnikov. Kto má povinnosť mať zodpovednú osobu: orgány verejnej moci (ministerstvá, úrady atď.) a verejnoprávne subjekty (obce, školy, nemocnice atď.) s výnimkou súdov pri výkone ich právomocí, prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou sú sprostredkovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu, prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu či spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú uznania viny za trestné činnosti a priestupky, prevádzkovatelia, pri ktorých sa stanoví zvláštny právny predpis. Zodpovedná osoba má zabezpečovať: aby sa osobné údaje spracovávali s rešpektom a v súlade so zákonmi o ochrane súkromia, aby mala organizácia v poriadku dokumentáciu a aby dokumentácia bola priebežné aktualizovaná, DPO je hlavným kontaktom pre orgán na ochranu osobných údajov.

1. deň

školenie (najčastejšie „problémy“, s ktorými DPO prichádzajú do styku): AK Motúzová & Lacko, (9.00 – 14.00)

 • zodpovedná osoba – potreba jej „vymenovania“; akú zmluvu je potrebné uzatvoriť; čo má táto zmluva obsahovať
 • základné práva a povinnosti zodpovedných osôb – postavenie zodpovednej osoby; poradenstvo; monitorovanie
 • zodpovedná osoba a konflikt záujmov – aké podmienky musí spĺňať zodpovedná osoba a kto nemôže byť určený za zodpovednú osobu
 • informovanie dotknutých osôb – akým spôsobom si splniť túto povinnosť; ako informovať zákazníkov/klientov
 • realizácia práv dotknutých osôb – aký postup prijať pri riešení žiadostí dotknutých osôb; akým spôsobom ho zadokumentovať
 • oznamovacia povinnosť voči dozornému orgánu a voči dotknutým osobám v prípade porušenia ochrany osobných údajov – akú dokumentáciu je vhodné pripraviť; ako stanoviť, či porušenie pravdepodobne povedie k riziku (resp. veľkému riziku) pre práva a slobody dotknutých osôb
 • otázky a diskusia

2. deň

školenie: Tomáš Hettych, IT & Security Consultant, Ratio Services s.r.o., (9.00 – 14.00)

 • informačná bezpečnosť a ochrana údajov
 • základné pojmy informačnej bezpečnosti
  • informácie, dáta, aktíva
  • zraniteľnosť, hrozba, riziko
  • dôvernosť, celistvosť, dostupnosť
  • incident, kríza, kontinuita
 • posúdenie stavu, návrh opatrení, implementácia, riziká
  • analýza procesov a hrozieb
  • pravdepodobnosť, dopad
  • riadenie rizík
  • technické a organizačné bezpečnostné opatrenia
  • dokumentácia
 • technický pohľad
  • anonymizácia, pseudonymizácia
  • šifrovanie, riadenie prístupov
  • zálohovanie,
 • Súvisiace ISO normy a Best practice
  • prehľad noriem a štandardov informačnej bezpečnosti
  • praktické využitie

workshop:

 • analýza súladu – praktické cvičenie
  • dotazník technických a organizačných opatrení
  • dotazník súladu voči GDPR
 • analýza rizík – praktické cvičenie
  • dotazník podľa ISO 27001
  • modelovanie procesov a hrozieb
 • plán súladu – praktické cvičenie
  • technické a organizačné bezpečnostné opatrenia
  • dokumentácia
 • príprava implementácie – praktické cvičenie
 • audit a dokumentácia – cvičenie

3. deň

workshop (založený na praktických príkladoch a spoločnom riešení problémov): AK Motúzová & Lacko, (9.00 – 16.00)

 • základné zásady GDPR – aká je ich praktická aplikácia
 • právne základy pre spracúvanie osobných údajov – výber správneho právneho základu; podmienky; súvisiace povinnosti; súhlas ako špecifický právny základ
 • anonymizácia, pseudonymizácia, šifrovanie – právny pohľad; akým spôsobom môžu byť pre splnenie povinností nápomocné
 • ochrana osobných údajov a zamestnanci – informovanie zamestnancov o spracovaní ich osobných údajov; poučenia relevantných osôb a súvisiace pokyny
 • prevádzkovateľ / sprostredkovateľ / iný príjemca – akým spôsobom určiť kto je kto?
 • zmluva (resp. doložka) so sprostredkovateľom – čo musí obsahovať; dohoda o mlčanlivosti
 • záznamy o spracovateľských činnostiach – aký má byť ich obsah?
 • vyhodnocovanie rizík pre práva a slobody dotknutých osôb v prípade porušenia ochrany údajov – modelové príklady vyhodnocovania rizík a ich výpočet
 • identifikácia kľúčovej dokumentácie v organizácii – ako zistiť, akú dokumentáciu potrebujem
 • identifikácia najčastejších chýb v GDPR dokumentácii
 • splnenie informačnej povinnosti – praktické cvičenie
 • existencia oprávneného záujmu a príprava balančného testu – príklady balančných testov

Doporučené čítanie pred školením:

 1. Povinne: Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
 2. Nariadenie GDPR
 3. Metodické usmernenie ÚOOÚ č. 2/2018 – Zákonnosť spracúvania
 4. Vzor záznamov o spracovateľských činnostiach (ÚOOÚ)
 5. Usmernenie WP29 (č. 243) týkajúce sa zodpovedných osôb
 6. Usmernenie WP29 (č. 250) týkajúce sa ohlasovania prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov
 7. Voliteľne: ISO 27001
 8. Metodológia posudzovania závažnosti porušenia ochrany údajov vypracovaná agentúrou ENISA
Kurz je určený DPO pracovníkom a osobám, ktoré v budúcnosti budú pozíciu zodpovednej osoby vykonávať. Podľa nariadenia GDPR môže byť zodpovedná osoba zamestnanec podniku, alebo zodpovedná osoba určená pre skupinu podnikov. Kto má povinnosť mať zodpovednú osobu: orgány verejnej moci (ministerstvá, úrady atď.) a verejnoprávne subjekty (obce, školy, nemocnice atď.) s výnimkou súdov pri výkone ich právomocí, prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou sú sprostredkovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu, prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu či spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú uznania viny za trestné činnosti a priestupky, prevádzkovatelia, pri ktorých sa stanoví zvláštny právny predpis. Zodpovedná osoba má zabezpečovať: aby sa osobné údaje spracovávali s rešpektom a v súlade so zákonmi o ochrane súkromia, aby mala organizácia v poriadku dokumentáciu a aby dokumentácia bola priebežné aktualizovaná, DPO je hlavným kontaktom pre orgán na ochranu osobných údajov.