Psychológia v praxi HR pre personalistov

Dátum semináru: 13.05.2024 - 15.05.2024

Dátum semináru: 21.08.2024 - 23.08.2024

Dátum semináru: 16.10.2024 - 18.10.2024

Dátum semináru: 11.12.2024 - 13.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 980 € bez DPH

Školitel

PhDr. Tatiana Lesayová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Trojdňové školenie je venované sociálnym a komunikačným zručnostiam personalistov. Rozšírte svoje vedomosti o príprave a vedení hodnotiacich a prepúšťacích rozhovorov. Naučte sa viesť a motivovať rôzne generácie zamestnancov. Počas školenia sa budeme venovať tiež efektívnemu spôsobu nastavenia kompetenčných modelov.
Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.

Témy kurzu:

 • Interpersonálne role personalistu (príprava a vedenie hodnotiacich, očakávacích, disciplinárnych a prepúšťacích rozhovorov so zamestnancami)
 • Vedenie a motivácia generácií XYZ
 • Ako nastaviť kompetenčné modely

1. deň: Interpersonálne role personalistu – hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

Naučte sa kvalitne pripraviť a viesť hodnotiaci, či prepúšťací rozhovor. Zvládnite argumentáciu a námietky. Počas kurzu máte možnosť rozhovory prakticky nacvičiť.

 • Príprava hodnotiteľa na hodnotiaci rozhovor
 • Príprava hodnotených na hodnotiaci rozhovor
 • Vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • Príprava a vedenie očakávacieho rozhovoru
 • Príprava a vedenie disciplinárneho rozhovoru
 • Príprava a vedenie prepúšťacieho rozhovoru
 • Zásady a princípy vedenia rozhovoru
 • Uzatváranie „psychologickej dohody“
 • Konštruktívne a deštruktívne prvky pri dávaní spätnej väzby
 • Práca s pochvalou a kritikou
 • Techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
 • Argumentácia a zvládanie námietok v rozhovore
 • Zvládanie emočne náročných reakcií v priebehu rozhovoru
 • Praktický nácvik rozhovorov

2. deň: Vedenie a motivácia generácií XYZ

Ako viesť a motivovať rôzne generácie zamestnancov vo vašej spoločnosti? Získajte potrebné vedomosti o pracovných očakávaniach a rôznych motiváciách.

Čo sú generácie X, Y:

 • čo ich formovalo a ako sa prejavujú
 • ako sa navzájom vnímajú
 • výsledky empirických výskumov

Pracovné očakávania a motivácia jednotlivých generácií:

 • v čom sú rovnaké a v čom sú odlišné
 • čo prinesie nástup generácie Z
 • v čom je potrebná zmena vedenia a riadenia

Vplyv pracovných podmienok a prostredia na motiváciu:

 • individuálna práca s predstaviteľmi generácií XYZ
 • age manažment

Ako viesť multigen tímy:

 • špecifiká vedenia
 • efektívna komunikácia a spolupráca v praxi

Vedenie rozhovoru s nemotivovaným pracovníkom

3. deň: Ako nastaviť kompetenčné modely

Kompetenčný model je základný nástroj pre riadenie ľudských zdrojov. Naučte sa vytvoriť kvalitný kompetenčný model a implementovať ho vo vašej spoločnosti.

Kompetenčný model ako základný nástroj riadenia ľudských zdrojov

 • Klasický prístup ku kompetenciám
 • Moderný prístup ku kompetenciám

Členenie kompetencií

 • Funkčné kompetencie (odborné, „tvrdé“ faktory)
 • Behaviorálne kompetencie („mäkké“ faktory: sebariadenie, riešenie problému, interpersonálne kompetencie)

Vytváranie kompetenčného modelu

 • Analytická časť
 • Formulácia kľúčových kompetencií
 • Tvorba pozorovaného správania
 • Implementácia do personálnych činností

Postup pri tvorbe a implementácii kompetenčného modelu (príklady z praxe)

Najčastejšie chyby pri zavádzaní kompetenčných modelov

Využitie kompetenčného modelu

 • Pri nábore a výbere zamestnancov
 • V hodnotení pracovného výkonu zamestnancov
 • V rozvoji zamestnancov
 • Pri odmeňovaní
 • V plánovaní kariéry
 • Pri budovaní firemnej kultúry
Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.