Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

Dátum semináru: 06.06.2024 - 06.06.2024

Dátum semináru: 09.10.2024 - 09.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: StavebníctvoStavebníctvoNehnuteľnosti od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Jozef Bočkaj

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územné konanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. Taktiež sa dozviete viac informácií o činnostiach stavebníka pri zabezpečovaní obsahu a rozsahu podkladov a dokumentov potrebných pre tieto konania.
Stavebníci a oprávnení zástupcovia stavebníkov, ktorí vykonávajú všetky činnosti potrebné pre zabezpečenie riadneho priebehu predmetných konaní.
 • definovanie pojmov navrhovateľ, stavebník a rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • druhy územných rozhodnutí,
 • dokumentácia pre rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov v rozhodovaní o umiestnení stavby,
 • vlastnícke alebo iné práva navrhovateľa k nehnuteľnostiam v územnom konaní,
 • obsah návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,
 • platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby,
 • činnosti, pre ktoré nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie ich vykonania,
 • činnosti, na vykonanie ktorých postačí ich ohlásenie,
 • možnosť spojenia stavebného konania s územným konaním,
 • obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
 • stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov pre stavebné konanie,
 • vlastnícke, alebo iné práva stavebníka k nehnuteľnostiam v stavebnom konaní,
 • obsah žiadosti o vydanie stavebného povolenia,
 • platnosť stavebného povolenia,
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • vzťah komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky ku kolaudačnému konaniu,
 • odporúčaný postup pri zabezpečovaní kolaudačného konania.

Poznámky

 • diskusia k jednotlivým témam bude prebiehať súbežne s témami,
 • počas seminára možno diskutovať aj o ďalších problémoch z oblasti investičnej výstavby,
 • ku každej téme budú uvádzané aj praktické skúsenosti a odporúčania prednášateľa.
Stavebníci a oprávnení zástupcovia stavebníkov, ktorí vykonávajú všetky činnosti potrebné pre zabezpečenie riadneho priebehu predmetných konaní.