Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

Dátum semináru: 24.06.2024 - 25.06.2024

Dátum semináru: 15.10.2024 - 16.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Mzdy a odvodyPracovné právoPersonalistika od 400 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, náhrady škody, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru.
mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem

1. deň

Novela Zákonníka práce pre rok 2024

– všetko o novele Zákonníka práce účinnej od 1. januára 2024

Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, odstupné, odchodné

– všeobecné ustanovenia ZP, základné zásady ZP

– pracovný pomer, pracovná zmluva a jej náležitosti

– druhy pracovných pomerov

– preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy

– spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

a zamestnávateľa

– neplatné skončenie pracovného pomeru

Pracovná disciplína

– základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov

– pracovný poriadok, zákaz konkurencie

– výkon inej zárobkovej činnosti

– závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

– dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

Evidencia pracovného času

– pracovný čas a doba odpočinku

– pružný pracovný čas

– rozvrhovanie pracovného času, prestávky v práci

– nadčas

– pohotovosť, nočná práca

2. deň

Mzda a mzdové podmienky

– mzda a minimálna mzda

– mzdové podmienky

– minimálne mzdové nároky

– diskriminácia

– mzdové zvýhodnenia

Dovolenka, Prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa

– druhy dovolenky, výmera

– čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky

– spoločné ustanovenia o dovolenke

– druhy prekážok v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľa

– spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

– druhy dohôd, podmienky uzatvorenia

– forma a obsah dohôd

Konzultácie

mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem