Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) – právny a psychologický pohľad

Dátum semináru: 12.06.2024 - 13.06.2024

Dátum semináru: 09.09.2024 - 10.09.2024

Dátum semináru: 25.11.2024 - 26.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právo od 600 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Katarína Fitala ACC

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Strety záujmov a konfliktné situácie sú prirodzenou súčasťou života, aj toho pracovného. Je preto potrebné ich predvídať a počítať s nimi, včas ich identifikovať a vhodne riešiť alebo usmerňovať. Nevyhnutnou súčasťou prevencie v pracovnej oblasti je otvorená firemná kultúra, podporujúca konkrétne hodnoty, a existencia „dospelých vzťahov“, ktoré formuje transparentnosť, efektívna komunikácia a asertívne správanie. Prípadné konfliktné situácie treba riešiť s ohľadom na okolnosti čo najskôr a vhodným spôsobom. Zoznámte sa tiež so zásadou rovnakého zaobchádzania a zákazom diskriminácie z pohľadu Zákonníka práce.

1 deň:

Diskriminácia a konflikty na pracovisku – psychologický pohľad

 • Čo je to konflikt, ako vzniká a aké sú jeho typy a vývojové štádiá
 • Fakt alebo názor? Prečo sa ocitáme v konfliktoch (názorné príklady) a čo s tým môžeme robiť
 • Nástroje zvládania konfliktov
 • Efektívna komunikácia a asertivita
 • Špecifiká konfliktov na pracovisku
 • Diskriminácia a šikana, príčiny ich vzniku
 • Mobbing, bossing, staffing (prípadové štúdie)
 • Dôsledky konfliktov a diskriminácie pre jednotlivca
 • Firemná kultúra, hodnoty a „dospelé vzťahy“ ako prevencia konfliktov
 • Benefity rešpektovania hodnôt vo firme
 • Ako vytvoriť firemnú kultúru a uviesť ju do života
 • Monitorovanie prípadných incidentov
 • Možnosti riešenia v kontexte slovenského právneho poriadku
 • Mediácia ako spôsob mimosúdneho riešenia konfliktov samotnými stranami sporu
 • Proces a zásady mediácie a výhody jej použitia
 • Prípadové štúdie

2 deň:

Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch

 • Základné zásady Zákonníka práce
 • Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie
 • Predzmluvné vzťahy, § 13 Zákonníka práce
 • Antidiskriminačný zákon (z. č. 365/2004 Z. z.)
 • Dôvod, oblasť, forma diskriminácie, diskriminačné konanie
 • Zneužitie práva, dobré mravy
 • Šikana na pracovisku z právneho pohľadu, obťažovanie, sexuálne obťažovanie
 • Sťažnosť zamestnanca podľa novely Zákonníka práce 2023, obsah a forma sťažnosti
 • Zodpovednosť zamestnávateľa, ochrana zdravia
 • Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty § 119a ZP
 • Súdne rozhodnutia
manažérom