Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

Dátum semináru: 16.04.2024 - 16.04.2024

Dátum semináru: 10.07.2024 - 10.07.2024

Dátum semináru: 30.09.2024 - 30.09.2024

Dátum semináru: 26.11.2024 - 26.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Stavebníctvo od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Kataster nehnuteľností ako verejný zoznam, resp. verejný register je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností, t. j. aj stavieb, presnejšie povedané „iba“ niektorých stavieb, keďže de lege lata nie všetky stavby sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. V aplikačnej praxi je niekedy sporné, či určitá stavba je alebo nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností, resp. vznikajú otázky, ako určitú stavbu zapísať do katastra nehnuteľností. Seminár je zameraný na problematiku právnej úpravy zápisu stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností. Osobitná pozornosť bude venovaná právnej úprave zápisu bytov, nebytových priestorov a práv k nim do katastra nehnuteľností, ako aj problematike nadstavieb bytových domov, keďže ide o záležitosť obzvlášť frekventovanú v katastrálnej praxi. V rámci seminára budú prezentované stanoviská orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností k danej problematike a takisto stanoviská zaujaté v rozhodovacej praxi súdov k danej téme. Dôraz sa kladie na praktické skúsenosti z aplikačnej praxe. Seminár sa zameria aj na verejnosť katastrálneho operátu s dôrazom na verejnosť zbierky listín, poskytovanie údajov katastra, ich hodnovernosť a záväznosť, vzťah katastrálneho zákona a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
advokátom, advokátskym koncipientom, exekútorom, správcovcom konkurznej podstaty, právnickej verejnosti, firemným/podnikovým právnikom, notárom, realitným maklérom
 • Definícia stavby v právnom poriadku SR
 • Stavby zapisované do katastra nehnuteľností a stavby, ktoré sa spravidla do katastra nehnuteľností nezapisujú, rozhodovanie o predmete evidovania v katastri nehnuteľností
 • Zápis budov (rozostavaných stavieb), bytov (rozostavaných bytov), nebytových priestorov (rozostavaných nebytových priestorov), apartmánov a štúdií do katastra nehnuteľností
 • Zrúcaniny, garáže, rybníky a iné stavby a kataster nehnuteľností
 • Nadstavby, vstavby a prestavby a kataster nehnuteľností
 • Nadobúdanie vlastníckeho práva a iných vecných práv k stavbám
 • Zápis práv k stavbám do katastra nehnuteľností a materiálna publicita katastra nehnuteľností
 • Praktické ukážky zápisov stavieb v katastri nehnuteľností
 • Oprava chybného zápisu stavby alebo práva k stavbe v katastrálnom operáte
 • Stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo veciach zápisu stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností
 • Katastrálny operát
 • Verejnosť katastrálneho operátu
 • Zbierka listín
 • Poskytovanie údajov katastra
advokátom, advokátskym koncipientom, exekútorom, správcovcom konkurznej podstaty, právnickej verejnosti, firemným/podnikovým právnikom, notárom, realitným maklérom