Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

Dátum semináru: 23.04.2024 - 23.04.2024

Dátum semináru: 21.05.2024 - 21.05.2024

Dátum semináru: 23.07.2024 - 23.07.2024

Dátum semináru: 13.08.2024 - 13.08.2024

Dátum semináru: 16.09.2024 - 16.09.2024

Dátum semináru: 21.10.2024 - 21.10.2024

Dátum semináru: 21.11.2024 - 21.11.2024

Dátum semináru: 19.12.2024 - 19.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistika od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online.
Zamestanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Novely Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov na rok 2024

 • minimálne mzdové nároky 2024, mzdové zvýhodnenia, stravovanie
 • Novely ďalších pracovnoprávnych predpisov

Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:

 • základné zásady, čl. 1, predvídateľnosť práce,
 • dôležité zmeny § 13 ZP, sťažnosť zamestnanca, obrátené dôkazné bremeno
 • vybrané všeobecné ustanovenia, zákaz diskriminácie a ochrana súkromia zamestnanca na pracovisku,
 • kompetencie v pracovnoprávnych vzťahoch a postavenie zástupcov zamestnancov,
 • vznik pracovného pomeru, pracovná zmluva podrobne a jej náležitosti – obsah, povinné a ďalšie náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru,
 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa pracovnej zmluvy, zmena pracovného pomeru
 • informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania,
 • poskytovanie informácií aj v elektronickej podobe, zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa
 • vymedzenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať a ich zmena
 • trvanie pracovného pomeru, doba určitá, vysielanie zamestnancov
 • minimálna dĺžka úložnej lehoty pri doručovaní
 • právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania
 • domácka práca, telepráca
 • otcovská dovolenka, materské iného poistenca
 • skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
 • skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 • účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor,
 • odstupné a odchodné; odstupné, odchodné v prípade úmrtia zamestnanca
 • neplatnosť skončenia pracovného pomeru a práceneschopnosť, žaloba na súd
 • nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru

Porušenie pracovnej disciplíny:

 • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny,
 • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady.
 • Z judikatúry súdov.

Pracovný čas:

 • definícia pojmov – zákonný, ustanovený a určený pracovný čas
 • spôsoby rozvrhnutia pracovného času – podmienky a možnosti
 • evidencia pracovného času, evidencia dochádzky
 • nadčas, pracovná zmena a zmennosť
 • pružný pracovný čas, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:

 • Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Druhy a podmienky všeobecne, rozšírenie pôsobnosti Zákonníka práce aj na dohody – aplikácia vybraných ustanovení ZP, evidencia pracovného času, možnosti skončenia prác na dohodu, povinnosť vydania výplatnej pásky, uzatvorenie len na dobu určitú a pod..
Zamestanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.