Zákon o petičnom práve

Dátum semináru: 25.06.2024 - 25.06.2024

Dátum semináru: 03.10.2024 - 03.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správa od 260 € bez DPH

Školitel

Rudolf Mozolík

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov seminára s aktuálnym znením ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o petíciách), ako aj so znením ďalších s ním súvisiacich právnych predpisov. Poskytneme vám relevantné informácie súvisiace s celým procesom podávania a vybavovania petícií s dôrazom na poskytnutie možných príkladov praktickej aplikácie ustanovení tohto zákona z pohľadu peticionárov, ako aj z pohľadu orgánov verejnej moci, príslušných na vybavenie petície. V priebehu školenia budú účastníci oboznamovaní s najčastejšie sa vyskytujúcimi nedostatkami, ku ktorým dochádza pri praktickej aplikácií vysvetľovaných ustanovení zákona o petíciách, vrátane ich rozboru a analýzy príčin ich vzniku.

Úvod do problematiky seminára

 • Charakter a určenie zákona o petíciách
 • Vzťah zákona o petíciách k zákonu č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Problematika Elektronických hromadných žiadostí a Európskych občianskych iniciatív a ich vzťah k petičnému zákonu

Výklad ustanovení § 1 až § 3 zákona o petíciách

 • Úvodné ustanovenia k charakteru pojmu petícia
 • Určenie a účel podávania petície
 • Úloha a postavenie petičného výboru

Výklad ustanovení § 4 zákona o petíciách

 • Ustanovenia k problematike podpory petície občanmi
 • Spôsob a možnosti zhromažďovania podpisov pod petíciu
 • Náležitosti, resp. obsah petičných hárkov v listinnej forme a jeho zvláštnosti
 • Spôsob a možnosti elektronicky vykonávanej podpory petície a jej preukazovanie
 • Petičný systém, účel a možnosti jeho využitia

Výklad ustanovení § 5 zákona o petíciách

 • Náležitosti petície, jej formy a spôsoby jej doručovania orgánu verejnej moci, odstraňovanie nedostatkov petície
 • Rozdiely vo vybavovaní petícií, ktoré majú charakter sťažnosti alebo žiadostí a návrhu
 • Lehoty na vybavenie petícií
 • Spory o príslušnosť orgánov verejnej moci na vybavenie petície a ich riešenie
 • Účel a podmienky prerokovania výsledkov vybavenia petície so zástupcami peticionárov
 • Osobitosti riešenia petície orgánmi územnej samosprávy
 • Spôsob oznamovania výsledku petície a povinnosti pri ich zverejňovaní

Výklad ustanovení § 6 a 7 zákona o petíciách

 • Spôsob vyžadovania a poskytovania súčinnosti pri vybavovaní petície z úrovne zástupcu peticionárov alebo z úrovne iných orgánov verejnej moci
 • Spoločné ustanovenia pre zákon o petíciách