Základné ekonomické minimum

Dátum semináru: 20.05.2024 - 20.05.2024

Dátum semináru: 31.07.2024 - 31.07.2024

Dátum semináru: 12.09.2024 - 12.09.2024

Dátum semináru: 27.11.2024 - 27.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentRiadenie od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Andrišin

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Princípy využívania ekonomických informácií v praxi. Orientácia v účtovných výkazoch a jej využitie pri spracovaní základných analýz poskytujúcich informácie o finančných tokoch firmy. Praktická interpretácia vývoja ekonomických ukazovateľov (prípadová štúdia).
Začínajúci podnikatelia, pracovníci s neekonomickým vzdelaním, resp. pracovníci s krátkodobou odborou praxou na pozícii finančného analytika.

Základné informácie o ekonomike firmy

  • Súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cash-flow.
  • Interpretácia vývoja vybraných účtovných položiek.

Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov

  • Sústava finančných ukazovateľov.
  • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy.

Finančná pozícia firmy

  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy.
  • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti .

Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie

  • Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy.
  • Princípy hodnotenia ekonomickej pozície firmy a jej bonity.
  • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy.
Začínajúci podnikatelia, pracovníci s neekonomickým vzdelaním, resp. pracovníci s krátkodobou odborou praxou na pozícii finančného analytika.