Výkaz ziskov a strát – významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

Dátum semináru: 14.05.2024 - 14.05.2024

Dátum semináru: 11.09.2024 - 11.09.2024

Dátum semináru: 14.11.2024 - 14.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 220 € bez DPH

Školitel

Dr. Milan Veščičík

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Výkaz ziskov a strát spolu so Súvahou a Výkazom cash flow poskytujú manažérom, majiteľom, ale aj externým záujemcom dôležité informácie o výkonnosti firmy aj o jej možných rizikách. Kto ich vie správne čítať a interpretovať, rýchlo v nich odhalí neobvyklé údaje a súvislosti o výkonnosti, rizikách a ďalších zaujímavých parametroch finančného zdravia či choroby vlastnej alebo cudzej firmy. Cieľom seminára je naučiť účastníkov analyzovať a interpretovať údaje Výkazu ziskov a strát, rýchlo v nich odhaliť neobvyklé údaje a súvislosti o jej výkonnosti, rizikách a ďalších zaujímavých parametroch finančného zdravia či choroby firmy.
Seminár je určený riaditeľom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným manažérom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.
 • Hlavné princípy interpretácie Výkazu ziskov a strát z hľadiska posúdenia výkonnosti firmy
  • Postavenie zisku v štruktúre ekonomicko-finančných ukazovateľov
  • Parametre rentability zabezpečujúce udržateľný rast
  • Vplyv vývoja ukazovateľov z Výkazu ziskov a strát na bilančnú rovnováhu firmy
  • Analýza rozhodujúcich parametrov rentability a ich vplyv na finančnú stabilitu
 • Výkaz ziskov a strát – jeho miesto v celkovom finančnom zdraví firmy
  • Vzťah medzi výkazom ziskov a strát a bilančnou štruktúrou
  • Vzťah medzi výkazom ziskov a strát a výkazom cash flow
  • Riziká vyplývajúce z vývoja vzťahu medzi ukazovateľmi výkazu ziskov a strát a štruktúrou súvahy
  • Analýza vývoja štruktúry Výkazu ziskov a strát a jej vplyv na cash flow firmy
 • Vplyv bilančnej nerovnováhy na vývoj štruktúry nákladov a výnosov
  • Analýza výkazu ziskov a strát z hľadiska rizika zvýšenia finančnej závislosti
  • Analýza príčin vplyvu vývoja nákladov, výnosov a zisku na štruktúru likvidity
 • Nedostatky Výkazu ziskov a strát pre riadenie firmy a riešenie
  • Prečo nepostačujú údaje z Výkazu ziskov a strát pre bezpečné riadenie?
  • Dôsledky daňovej optimalizácie na údaje vo Výkaze ziskov a strát
  • Eliminácia slabín Výkazu ziskov a strát pomocou Manažérskej výsledovky
Seminár je určený riaditeľom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným manažérom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.