Vodný zákon a súvisiace predpisy

Dátum semináru: 24.04.2024 - 24.04.2024

Dátum semináru: 17.06.2024 - 17.06.2024

Dátum semináru: 20.08.2024 - 20.08.2024

Dátum semináru: 25.09.2024 - 25.09.2024

Dátum semináru: 21.11.2024 - 21.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Tatiana Herchlová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií, či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi. Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a počas seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona​, ktoré platia od 1.1.2022​ a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie.
Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby, ktoré svojou pracovnou činnosťou nakladajú s vodami), investori, projektanti, experti z oblasti životného prostredia, vodohospodári, ale aj pracovníci verejnej správy.

Vodný zákon:

 • rozdelenie vôd,
 • vodné plánovanie, environmentálne ciele,
 • dobrý stav vôd a postup pri dosahovaní výnimky – nové !
 • všeobecné užívanie vôd,
 • nakladanie s vodami a povolenia na osobitné užívanie vôd,
 • zosúladenie niektorých povolení – nové !
 • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
 • malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO – kategórie, limity, revízie, povinnosti vlastníkov – nové !
 • ochranné pásma vodárenských zdrojov, chránená vodohospodárska oblasť,
 • znečisťujúce látky, mimoriadne zhoršenie kvality vôd, havarijný plán, skúšky tesnosti, vodohospodár
 • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
 • vodné toky a správa vodných tokov,
 • orgány štátnej vodnej správy a ich pôsobnosť,
 • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky).

Súvisiace legislatívne predpisy vrátane:

 • novelizovaný zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách – nové !
 • NV SR č. 269/2010 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd – pripravované zmeny !
 • vyhl.č. 418/2010 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia vodného zákona,
 • vyhl.č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri mimoriadnom zhoršení vôd.
 • Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.
 • Súpis administratívnych povinností vyplývajúcich z vodného zákona.
Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby, ktoré svojou pracovnou činnosťou nakladajú s vodami), investori, projektanti, experti z oblasti životného prostredia, vodohospodári, ale aj pracovníci verejnej správy.