US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou – kurz pre začiatočníkov

Dátum semináru: 16.05.2024 - 16.05.2024

Dátum semináru: 06.09.2024 - 06.09.2024

Dátum semináru: 20.11.2024 - 20.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS US GAAPÚčtovníctvo od 220 € bez DPH

Školitel

Prof. RNDr. Darina Saxunová PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie je určené začiatočníkom v problematike US GAAP. Ponúka úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA a porovnanie so slovenskou legislatívou. Získané poznatky si môžete precvičiť formou jednoduchých praktických príkladov.
ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku
  • Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA – US.GAAP.
  • Porovnanie US GAAP, IFRS a slovenskej legislatívy.
  • Koncepčný rámec.
  • Účtovný cyklus, explicitné (hospodárske) a implicitné (účtovné operácie).
  • Prezentácia účtovnej závierky: výkaz ziskov a strát, pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia, výkaz nerozdeleného zisku, súvaha, výkaz o zmenách vo vlastnom imaní.
  • Praktická časť vo forme príkladov.
  • Výkaz peňažných tokov.
  • Udalosti po vykazovanom období.
  • Diskusia.
ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku