Správne konanie – teória a prax

Dátum semináru: 17.09.2024 - 17.09.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správa od 220 € bez DPH

Školitel

doc. JUDr. Matej Horvat PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie je venované aplikácií pravidiel správneho konania do praxe. Skúsený odborník vám zodpovie na vaše otázky, ktoré riešite v každodennej praxi.
všetkým záujemcom o danú problematiku
  • aplikácia základných pravidiel (princípov) správneho konania v procesných úkonoch správnych orgánov,
  • doručovanie dôležitých listových zásielok do vlastných rúk fyzickým osobám a právnickým osobám,
  • počítanie lehôt v správnom konaní v nadväznosti na vyznačovanie doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia
  • správne rozhodnutie – ako akt aplikácie noriem správneho práva pri výkone verejnej správy, materiálne a formálne náležitosti rozhodnutia, druhy rozhodnutí,
  • všeobecné procesné inštitúty prvostupňového správneho konania – začatie konania, ústne pojednávanie, zisťovanie podkladov vrátane dokazovania pred vydaním rozhodnutia, obligatórne a fakultatívne dôvody pre prerušenie a zastavenie konania,
  • jednotlivé procesné úkony budú komentované v nadväznosti na judikatúru Najvyššieho správneho súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a tam, kde to bude aplikovateľné, aj Európskeho súdu pre ľudské práva.
všetkým záujemcom o danú problematiku