Proces povoľovania vodných stavieb a povinnosti vlastníka/užívateľa vodnej stavby

Dátum semináru: 24.06.2024 - 24.06.2024

Dátum semináru: 24.09.2024 - 24.09.2024

Dátum semináru: 07.11.2024 - 07.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Anna Gaálová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Poznáte proces od zámeru uskutočniť vodnú stavbu až po územné konanie? Viete ako prebieha stavebné konanie a aké povolenia sú potrebné na osobitné užívanie vôd? Aké sú povinnosti vlastníka vodnej stavby a vodohospodára? Príďte sa poradiť s odborníčkou Ing. Annou Gaálovou. Školenie je určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vodné stavby a vodné hospodárstvo.
Projektantom, investorom a expertom z oblasti životného prostredia. Právnickým a fyzickým osobám, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú vodné stavby. Zamestnancom firiem (napr. vodohospodárom, ekológom), kde sú stavby a technologické procesy, ktoré môžu ovplyvniť povrchové vody alebo podzemné vody.
 • Čo je vodná stavba
 • Proces od zámeru uskutočniť vodnú stavbu alebo stavbu ovplyvňujúcu vodné pomery po územné konanie (súlad s územným plánom a koncepčnými materiálmi, stanoviská, odborné posudky, rozhodnutia)
 • Ochranné pásma (verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vodných tokov, vodných stavieb, čistiarní odpadových vôd
 • Záväzné stanovisko k územnému konaniu (§ 28 vodného zákona)
 • Stavebné konanie a povolenie na osobitné užívanie vôd
 • Záväzné stanovisko k stavebnému konaniu, ak ide o stavbu ktorá môže ovplyvniť povrchové vody a podzemné vody (§ 27 vodného zákona)
 • Kolaudačné konanie (skúšobná prevádzka, trvalé užívanie stavby)
 • Iné povolenia (technicko – bezpečnostný dohľad, havarijný plán, povodňový plán, manipulačný poriadok, povolenie na niektoré činnosti)
 • Povinnosti vlastníka vodnej stavby
 • Povinnosti vodohospodára
 • Vodné toky a správa vodných tokov

Na školení/seminári budú použité najmä tieto legislatívne predpisy:

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 538/2002 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, monitorovania a manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov

Projektantom, investorom a expertom z oblasti životného prostredia. Právnickým a fyzickým osobám, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú vodné stavby. Zamestnancom firiem (napr. vodohospodárom, ekológom), kde sú stavby a technologické procesy, ktoré môžu ovplyvniť povrchové vody alebo podzemné vody.