Pracovná zdravotná služba – základné informácie o povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov

Dátum semináru: 25.04.2024 - 25.04.2024

Dátum semináru: 10.07.2024 - 10.07.2024

Dátum semináru: 18.09.2024 - 18.09.2024

Dátum semináru: 19.11.2024 - 19.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: BOZP od 260 € bez DPH

Školitel

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Na seminári získate maximum informácií o základnej legislatíve v oblasti zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS), o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v kontexte PZS.
všetkým záujemcom o danú problematiku

Legislatívna úprava:

 • Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 • Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
 • Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu
 • Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
 • Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
 • Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií
 • Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
 • Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Povinnosti zamestnávateľa pri hodnotení faktorov práce a pracovného prostredia:

 • Základná dokumentácia vypracovaná PZS
 • Hodnotenie rizík
 • Posudky o riziku
 • Kategórie prác
 • Prevádzkové poriadky

Pracovno-lekárske prehliadky:

 • Pred začiatkom práce
 • Periodické
 • Pri výkone práce podľa osobitného predpisu
 • Mimoriadne
 • Pred zaradením na rizikovú prácu
 • Po ukončení práce v riziku

Záver – diskusia k prednášaným témam

všetkým záujemcom o danú problematiku