Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia podľa platnej legislatívy

Dátum semináru: 26.04.2024 - 26.04.2024

Dátum semináru: 27.05.2024 - 27.05.2024

Dátum semináru: 04.09.2024 - 04.09.2024

Dátum semináru: 14.11.2024 - 14.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Ľubomír Žiak

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prijala Národná rada SR 17. februára 2023 ako aj zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý bol prijatý 10. mája 2023. Zákon o ochrane ovzdušia zrušil k tomuto termínu aj 10 vykonávacích právnych predpisov. Od 1. júla 2023 nadobudlo účinnosť 9 vykonávacích vyhlášok (vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. až č. 256/2023 Z. z. a 21. júla nadobudla platnosť vyhláška MŽP SR č. 299/2023 Z. z.) Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v novom zákone oproti zákonu č. 137/2010 Z. z. ovzduší v znení neskorších predpisov. Účastníci seminára sa oboznámia aj novým zákonom č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2024.
Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, pracovníci verejnej správy

Zákon č. 146/2023 Z. z. zo 17. 2. 2023 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • národné záväzky znižovania emisií,
 • stacionárne zdroje a prípustná miera znečisťovania ovzdušia
 • povoľovanie stacionárnych zdrojov
 • povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • orgány ochrany ovzdušia a ich úlohy,
 • výkon štátnej správy v oblasti dozoru
 • správne delikty a sankcie.

Zákon č. 190/2023 Z. z. z 6. mája 2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • poplatková povinnosť
 • výpočet poplatku,
 • oznamovanie údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje, (nahradí vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší:

 • spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • spaľovacie zariadenia,
 • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • technologické zariadenia.

Vyhláška č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia:

 • predmet úpravy,
 • požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie,
 • náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 • oznamovanie údajov do Národného emisného informačného systému,
 • obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja.
Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, pracovníci verejnej správy