Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2024

Dátum semináru: 28.05.2024 - 28.05.2024

Dátum semináru: 27.09.2024 - 27.09.2024

Dátum semináru: 07.11.2024 - 07.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: ÚčtovníctvoVerejná správaSamospráva od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Nezisková účtovná jednotka, ktoréhokoľvek typu, sa zakladá a vzniká s cieľom výkonu činností v prospech spoločnosti a rôznych cieľových skupín. Ale ako každá iná právnická osoba, subjekt práva, je povinná tiež viesť účtovníctvo a nevyhýbajú sa jej ani daňové povinnosti stanovené platnou legislatívou. Ak sa v svojom profesnom živote stretávate práve s touto oblasťou, alebo vás nejakým iným spôsobom zaujíma, na našom seminári získate výborný prehľad o vedení účtovnej evidencie neziskových účtovných jednotiek a daňových povinností, ktoré využijete v praxi. Súčasťou seminára budú aj informácie o novom zákone o účtovníctve platnom od 1.1.2022 a jeho aplikáciou v praxi špecificky u neziskových účtovných jednotiek/ napr. elektronické zverejňovanie, povinný obsah výročnej správy OZ..../ Bonus pre Vás k materiálom bude zoznam interných smerníc pre neziskové účtovné jednotky.
Neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie.
 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku – právna úprava.
 • Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky.
 • Účtovné triedy a rešerš vybraných účtovných prípadov.
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
 • Princíp a výpočet daňových povinností.
 • Prezentácia účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky..
 • Novelizácia zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a jej vplyv a povinná aplikácia v praxi neziskových účtovných jednotiek.
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti neziskových účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
 • Obligatórne a fakultatívne interné smernice pre neziskové účtovné jednotky.
 • Diskusia.
Neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie.