IFRS 9 – Finančné nástroje

Dátum semináru: 13.06.2024 - 14.06.2024

Dátum semináru: 09.10.2024 - 10.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS US GAAP od 600 € bez DPH

Školitel

Ing. Martin Svitek PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Prijatie štandardu IFRS 9 je od januára 2018 povinné pre všetky účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS. Účtovný štandard sa týka finančných inštitúcií, ktoré majú významný finančný majetok. Ovplyvňuje aj všetky spoločnosti, ktoré vo svojej účtovnej závierke vykazujú obchodné pohľadávky, vnútroskupinové pôžičky, používajú zabezpečovacie nástroje alebo iné finančné nástroje, na ktoré sa vzťahuje metodika zníženia hodnoty podľa IFRS 9. Komplikovanú tému zameranú na IFRS 9 Finančné nástroje vám vysvetlí skúsený odborník Ing. Martin Svitek. Účastníci majú zaručený individuálny prístup zo strany lektora, téma je podaná zrozumiteľne a doplnená príkladmi z praxe. Obsahom kurzu je účtovanie úverov, cenných papierov, faktúr a iných pohľadávok a záväzkov, opravných položiek a zabezpečovacieho účtovníctva. Lektorom dvojdňového programu je Ing. Martin Svitek.
Kurz je vhodný pre účtovníkov a zamestnancov, ktorí sa zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku, finančných záväzkov. Je vhodný pre všetkých, ktorých práca si vyžaduje ovládanie danej problematiky.
 • Vysvetlenie definícií v oblasti finančných nástrojov podľa IAS 32 – finančné aktíva, finančné záväzky, nástroje vlastného imania
 • Základné oceňovacie metódy finančných nástrojov – reálna hodnota, amortizovaná hodnota
 • Model klasifikácie a oceňovania finančných aktív – kritérium zmluvných cash-flows a biznis modelu
 • Model klasifikácie a oceňovania finančných záväzkov
 • Príklady na účtovanie úverov (prijatých aj poskytnutých) a cenných papierov (investícií a emisií) približujúce klasifikáciu a oceňovanie v amortizovanej hodnote s výpočtom efektívnej úrokovej miery, v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia a cez OCI
 • Účtovanie derivátov a vložených derivátov
 • Odúčtovanie finančných aktív a záväzkov
 • Pravidlá zníženia hodnoty finančných nástrojov (opravných položiek) – model očakávaných úverových strát
 • Posudzovanie významného nárastu úverového rizika – rozlišovanie medzi fázou 1 a fázou 2
 • Požiadavky na výpočet opravných položiek
 • Špecifické pravidlá v oblasti opravných položiek – fáza 3, finančné aktíva v reálnej hodnote cez OCI, POCI
 • Praktické príklady na výpočet opravných položiek – poskytnuté úvery, obchodné pohľadávky
 • Základy zabezpečovacieho účtovníctva (hedgingu) podľa IFRS 9
 • Prehľad požiadaviek na zverejnenia podľa IFRS 7
Kurz je vhodný pre účtovníkov a zamestnancov, ktorí sa zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku, finančných záväzkov. Je vhodný pre všetkých, ktorých práca si vyžaduje ovládanie danej problematiky.