kontroly

23. mája 2022

Inšpekcia životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene zahájili spoluprácu

Dňa 10. mája 2022 podpísali rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo memorandum o spolupráci.  Je to v poradí už druhá spolupráca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) so zástupcami akademickej obce a jej cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania s aplikačnou praxou …

Inšpekcia životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene zahájili spoluprácu Čítajte viac »

29. apríla 2022

Až 1/4 elektrických bicyklov a kolobežiek nespĺňa základné požiadavky

SOI vykonávala kontroly plnenia povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich z právnych predpisov platných pre jednotlivé skupiny výrobkov.  Išlo najmä o dodržiavanie správnosti a úplnosti označovania povinnými údajmi, vrátane označenia CE, kontrolu sprievodnej a technickej dokumentácie a odber vzoriek za účelom kontroly skutočných vlastností výrobkov s dôrazom na ich bezpečnosť. Negatívne zistenia v minulosti Kontrola ľahkých elektrických vozidiel pri vstupe na jednotný trh EÚ …

Až 1/4 elektrických bicyklov a kolobežiek nespĺňa základné požiadavky Čítajte viac »

17. februára 2022

Štátny tajomník MH SR Ján Oravec podporuje pre podnikateľov princíp druhej šance

Ministerstvo hospodárstva SR má zámer v spotrebiteľskej politike zmeniť legislatívne roztrieštené normy do úplne nového zákona, ktorý tiež nahradí Zákon o ochrane spotrebiteľa, uvedený do praxe v roku 2007. Túto úlohu si pod svoju gesciu zobral štátny tajomník Ján Oravec a my sme sa ho opýtali na bližšie podrobnosti. Pán Oravec, pred časom ste verejnosť …

Štátny tajomník MH SR Ján Oravec podporuje pre podnikateľov princíp druhej šance Čítajte viac »

31. januára 2022

73% reproduktorov nespĺňalo požiadavky

V záujme zistenia aktuálnej situácie na trhu v sortimentnej skupine bezdrôtových reproduktorov, vykonala Slovenská obchodná inšpekcia („SOI“) v mesiaci október 2021 kontrolnú akciu či vlastnosti, ktoré deklarujú výrobcovia bezdrôtových reproduktorov, naozaj zodpovedajú skutočnosti. Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť aktuálny stav dodržiavania technických požiadaviek v sortimentnej skupine bezdrôtových reproduktorov. Z celkového počtu 11 druhov odobratých bezdrôtových reproduktorov vyhoveli stanoveným požiadavkám …

73% reproduktorov nespĺňalo požiadavky Čítajte viac »

12. januára 2022

Kontrolóri SOI v roku 2021 pridali na tempe a vykonali o 70% viac kontrol. Dávali tiež viac pokút

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy SOI vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom, štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov a dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu, uvádza sa na webovej stránke …

Kontrolóri SOI v roku 2021 pridali na tempe a vykonali o 70% viac kontrol. Dávali tiež viac pokút Čítajte viac »

finančná správa
21. decembra 2021

Finančná správa aktualizovala údaje ku kontrolným výkazom DPH na portáli OpenData

V oblasti boja s daňovými únikmi sú pre finančnú správu kontrolné výkazy k dani z pridanej hodnoty (KV DPH) dôležitým nástrojom. Svedčí o tom aj fakt, že ročne Finančné riaditeľstvo SR vybaví približne 7000 žiadostí v súvislosti s údajmi z KV DPH, ktoré pomáhajú nielen daňovým úradom ale aj orgánom činným v trestnom konaní preverovať možné porušenie zákona. Všetky dôležité aktualizované údaje ku …

Finančná správa aktualizovala údaje ku kontrolným výkazom DPH na portáli OpenData Čítajte viac »

18. decembra 2021

Takmer 33 % zistených porušení pri kontrole kvality vína

V mesiacoch október a november Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) vykonala 195 kontrol, z toho 13 kontrol vo výrobe, 99 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 56 kontrol v maloobchodných predajniach a 9 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. Kontrolóri taktiež vykonali 18 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín. Cielená kontrola sudových …

Takmer 33 % zistených porušení pri kontrole kvality vína Čítajte viac »

8. decembra 2021

Finančná správa: Kontroly ako prevencia

Colný úrad Prešov za necelý druhý polrok roku 2021 pri svojej kontrolnej činnosti zistil viacero porušení zákona, za čo uložil pokuty. Zameral sa napríklad na kontrolu e-kasy, podarilo sa mu zaistiť aj niekoľko tisíc kusov falzifikátov v desiatkach tisíc eur. Kontrolovaných bolo viacero oblasti Colný úrad Prešov sa v rámci kontrolnej činnosti v oblasti výkonu colného dohľadu a daňového dozoru zameral v druhom polroku tohto roka na niekoľko oblastí: …

Finančná správa: Kontroly ako prevencia Čítajte viac »

Piešťany
16. novembra 2021

Činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia v roku 2020

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Slúži najmä ako kontrolný orgán na výkon štátneho dozoru. SIŽP je dvojstupňový orgán, na prvom stupni konajú inšpektoráty so sídlom v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach. V Nitre je zriadené stále pracovisko bratislavského inšpektorátu. Na druhom stupni riadenia sa nachádza bratislavské ústredie. Vecne …

Činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia v roku 2020 Čítajte viac »