Vzor: Reklamačný poriadok + ARS

19.00

Kúpiť produkt

Formou reklamačného poriadku si dokážete ako predávajúci splniť povinnosť informovať spotrebiteľa o   podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv.   ARS dáva spotrebiteľom možnosť riešiť ich spory s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne alebo len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Dva v jednom! ARS sme zapracovali priamo do reklamačného poriadku! Vy vďaka tomu nemusíte mať v priestoroch prevádzky tak veľa papierových oznamov. Zároveň si splníte svoju zákonnú povinnosť   umiestnením reklamačného poriadku a oznamu o ARS na viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste.   Vzor dokumentu – Reklamačný poriadok + ARS si jednoducho prispôsobíte podľa potrieb vašej prevádzky. Priamo v ňom je predpripravené všetko potrebné, stačí doplniť údaje o prevádzke a spoločnosti.