Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023

Dátum semináru: 13.12.2024 - 13.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Účtovníctvo od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s účtovnou závierkou v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023. Upozorníme Vás na všetky zmeny, ktoré potrebujete vedieť. Poskytnutie informácií o povinnostiach účtovnej jednotky pri zostavovaní účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve podľa platných zákonov. Príďte sa poradiť s odborníčkou. Naše semináre prebiehajú v malých skupinách. Aj preto Vám vieme zabezpečiť komfort a individuálny prístup.
majiteľom, konateľom, účtovníkom

1) Aktuálna účtovná legislatíva

 • Povinnosti účtovných jednotiek pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky.
 • Správne zaradenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny.

2) Závierkové účtovné operácie pri zostavovaní účtovnej závierky, a príprava podkladov k vypracovaniu daňového priznania. Poukázanie na položky, napr.:

 • nevyfakturované dodávky,
 • tvorba rezerv,
 • časové rozlíšenie,
 • prepočet cudzej meny na euro,
 • opravná položka k pohľadávkam,
 • manká a škody,
 • kontrola správnosti daňových a účtovných odpisov,
 • účtovanie daní (odložená daň, daň z motorových vozidiel)
 • podsúvahové účty.

3) Inventarizácia majetku a záväzkov

4) Obsahová náplň súvahy a výkazu ziskov a strát; prehľad a popis podľa jednotlivých položiek výkazov.

5) Obsahová náplň poznámok.

6) Overenie účtovnej závierky audítorom a vyhotovovanie výročnej správy

7) Povinnosť schválenia a uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok

8) Archivácia

majiteľom, konateľom, účtovníkom