Stavba – autorský, stavebný a technický dozor

Dátum semináru: 26.03.2024 - 26.03.2024

Dátum semináru: 24.05.2024 - 24.05.2024

Dátum semináru: 12.08.2024 - 12.08.2024

Dátum semináru: 24.10.2024 - 24.10.2024

Dátum semináru: 04.12.2024 - 04.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: StavebníctvoStavebníctvoNehnuteľnosti od 260 € bez DPH

Školitel

Ivan Pauer

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom?Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom?
Osoby vykonávajúce autorský dozor, odborný autorský dohľad, stavebný dozor, technický dozor, stavbyvedúci, firmy zaoberajúce sa inžinierskou, investičnou, dodávateľskou a zhotoviteľskou činnosťou.
 • Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti?
 • Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom?
 • Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom?
 • Autorský dozor podľa zákona č. 198/1992 Zb.:
  • autorský dozor projektanta: význam, obsah a rozsah odborného autorského dohľadu,
  • ochrana autorských práv autora projektu stavby a architektonického návrhu,
 • Stavebný dozor:
  • podstata stavebného dozoru,
  • oprávnenie na výkon činnosti stavebného dozoru,
  • vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb svojpomocou.
  • kontrolná činnosť stavebným dozorom ostatných stavieb na základe zmluvy so stavebníkom.
 • Projekt stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb.:
  • oprávnenie na projektovú činnosť,
  • obsah a rozsah projektu stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • vplyv právnych predpisov na obsah a rozsah projektu,
  • význam Projektu organizácie výstavby pri príprave a uskutočňovaní stavby,
  • možnosť dopracovania projektu pre potreby výberového konania na výber zhotoviteľa stavby,
  • koordinácia a zabezpečenie projektov pre uskutočnenie stavby,
  • prerokovanie projektov pre uskutočnenie stavby,
 • Realizačné projekty:
  • spolupráca účastníkov výstavby počas uskutočňovania stavby
  • obsah a rozsah realizačných projektov,
  • význam zhotoviteľskej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
 • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko
  • činnosť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti na stavenisku,
  • spolupráca koordinátora bezpečnosti so zhotoviteľom projektu pre stavebné povolenie.
 • Praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb
  • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • najčastejšie chyby pri navrhovaní a uskutočňovaní stavby
  • zmluvné zabezpečenie výstavby,
  • kolaudácia stavieb,
  • záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,
  • praktické skúsenosti a upozornenia.
 • Diskusia
Osoby vykonávajúce autorský dozor, odborný autorský dohľad, stavebný dozor, technický dozor, stavbyvedúci, firmy zaoberajúce sa inžinierskou, investičnou, dodávateľskou a zhotoviteľskou činnosťou.