Právnická angličtina – prípravný kurz na skúšky TOLES

Dátum semináru: 10.09.2024 - 12.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 1900 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zuzana Hložová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Séria desiatich školení v oblasti právnickej angličtiny slúži k osvojeniu si odbornej právnickej terminológie, k schopnosti použiť nadobudnutú slovnú zásobu v právnom kontexte a prehĺbeniu komunikačných zručností v oblasti právnickej angličtiny. Absolvovanie uvedených školení vás komplexne pripraví na absolvovanie skúšky TOLES, ktorá je v súčasnosti jedinou jazykovou skúškou určenou pre právnikov a právnych profesionálov so zameraním na praktickú časť používania anglického jazyka v oblasti práva. Pokiaľ vás zaujme iba niektoré školenie z tejto série, je samozrejme možné absolvovať len niektoré z nich. Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná. Hlavným učebným materiálom je kniha The Lawyer’s English Language Coursebook (https://toleslegal.com/product/the-lawyers-english-language-coursebook/)
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.

1. Právna profesia – seminár v anglickom jazyku (The Legal Profession) – 10.9.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa rozličných právnych profesií, ich opisu a porovnania v rôznych jurisdikciách. Ďalšou témou seminára je slovná zásoba týkajúca sa rozličných odvetví práva, ich kategorizácia a príklady z praxe. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Rozličné právne profesie a ich popis; základná slovná zásoba + vysvetlenie pojmov v rôznych jurisdikciách
 • Súdne konanie, stručný opis celého súdneho procesu
 • Rozličné odvetvia práva; základná slovná zásoba, kategorizácia a príklady z praxe
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

2. Bankovníctvo – seminár v anglickom jazyku (The Language of Banking) – 17.9.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa rozličných bankových služieb. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú – vzťah veriteľ a dlžník, omeškanie dlžníka, výzva na zaplatenie, zmluva o pôžičke a jej náležitosti. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Úvod do bankových služieb; základná slovná zásoba + vysvetlenie pojmov
 • Vzťah veriteľ a dlžník, omeškanie dlžníka; základná slovná zásoba
 • Výzva na zaplatenie; užitočné frázy a príklady z praxe
 • Zmluva o pôžičke a jej náležitosti
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

3. Zmluvné právo – seminár v anglickom jazyku (The Language of Contract Law) – 24.9.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa zmlúv – pojem zmluva a jej jednotlivé náležitosti, kategorizácia zmlúv, vady zmlúv. Ďalšou témou seminára je sudcovská tvorba práva (precedensy) a porovnanie s kontinentálnym systémom práva. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Zmluva – pojem a jej jednotlivé náležitosti, kategorizácia zmlúv, vady zmlúv; základná slovná zásoba
 • Precedensy a sudcovská tvorba práva, porovnanie s kontinentálnym systémom práva
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

4. Pracovné právo – seminár v anglickom jazyku (The Language of Employment Law) – 1.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa procesu prijímania zamestnancov – CV, motivačný list, pracovný pohovor. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú – pracovná zmluva a jej náležitosti, ukončenie pracovného pomeru a jednotlivé dôvody ukončenia, agenda právneho zástupcu pri zastupovaní zamestnanca a zamestnávateľa. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Proces prijímania zamestnancov, CV, motivačný list, pracovný pohovor
 • Pracovná zmluva a jej náležitosti; základná slovná zásoba a typické zmluvné dojednania
 • Ukončenie pracovného pomeru a jednotlivé dôvody ukončenia
 • Agenda právneho zástupcu pri zastupovaní zamestnanca a zamestnávateľa
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

5. Právo občianskoprávnej zodpovednosti – seminár v anglickom jazyku (The Language of the Law of Tort) – 8.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa práva občianskoprávnej zodpovednosti. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú definovanie základných typov porušení, komparácia s našou právnou úpravou, škoda a náhrada škody spolu s príkladmi zo súdnej praxe. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Právo občianskoprávnej zodpovednosti; pojem a základná slovná zásoba
 • Definovanie základných typov porušení, komparácia s našou právnou úpravou
 • Škoda a náhrada škody, základná slovná zásoba a príklady zo súdnej praxe
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

6. Pochopenie zmlúv 1 – seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 1) – 15.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa zmluvného práva a pochopenia zmlúv. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú štýl písania zmlúv, archaizmy v zmluvách, štruktúra zmluvy a typické zmluvné dojednania. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Dôležitá slovná zásoba typická pre zmluvné právo; vysvetlenie jednotlivých pojmov a použitie v právnom kontexte
 • Štýl písania zmlúv, archaizmy
 • Štruktúra zmluvy a typické zmluvné dojednania
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

7. Obchodné právo – seminár v anglickom jazyku (The Language of Business Law) – 22.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa obchodného práva, predovšetkým čo sa týka rôznych foriem podnikania. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú definovanie základných typov spoločností, komparácia s našou právnou úpravou, založenie spoločnosti a základná dokumentácia spoločnosti. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Rôzne formy podnikania a ich opis, vysvetlenie a porovnanie
 • Spoločnosti, rôzne typy spoločností, porovnanie s našou právnou úpravou
 • Založenie spoločnosti a základná dokumentácia spoločnosti
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

8. Moderné písanie právnej dokumentácie – seminár v anglickom jazyku (Modern Letter Writing) – 29.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa právnej korešpondencie. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú štruktúra právnej korešpondencie a pravidlá pri jej jednotlivých častiach, štýl právnej korešpondencie, užitočné frázy v právnej korešpondencii, najčastejšie chyby pri písaní právnej korešpondencie. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Štruktúra právnej korešpondencie a pravidlá pri jej jednotlivých častiach
 • Štýl právnej korešpondencie
 • Užitočné frázy v právnej korešpondencii
 • Najčastejšie chyby študentov právnickej angličtiny

9. Právo obchodných spoločností – seminár v anglickom jazyku (The Language of Company Law) – 5.11.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa práva obchodných spoločností. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú rôzne procesy v spoločnosti počas jej existencie, orgány spoločnosti a ich kompetencie, zánik spoločnosti, rôzne typy zániku, ich opis a porovnanie. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Rôzne procesy v spoločnosti počas jej existencie, základná slovná zásoba
 • Orgány spoločnosti a ich kompetencie
 • Zánik spoločnosti, rôzne typy zániku, ich opis a porovnanie
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

10. Pochopenie zmlúv 2 – seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2) – 12.11.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa zmluvného práva a pochopenia zmlúv. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú štruktúra zmluvy a typické zmluvné dojednania. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Dôležitá slovná zásoba typická pre zmluvné právo; vysvetlenie jednotlivých pojmov a použitie v právnom kontexte
 • Rôzne zmluvné dojednania, ich opis a príklady z praxe
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.