Nové ustanovenia daňového poriadku

Dátum semináru: 01.12.2023 - 01.12.2023

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoOstatné dane od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Božena Jurčíková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Čo ešte neviete o nových ustanoveniach, ktoré vyplývajú zo zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňového poriadku od 1. januára 2021? Tieto a ďalšie novinky daňového poriadku sa dozviete na seminári o daňovom poriadku, ktorý pripravujeme pre Vás. Seminár je zameraný na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní - daňový poriadok a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa aktuálneho znenia účinného od 1.1.2021 s osobitným zameraním na oblasť výkonu daňovej kontroly, v oblasti ktorej tiež nastali legislatívne zmeny. Účelom seminára je získanie a zvýšenie vedomostnej úrovne účastníkov seminára v oblasti správy daní, čo tento zákon upravuje pri správe daní a využitie tých častí správy daní, ktoré sa uplatňujú predovšetkým pri daňovej kontrole a pri daňovej kontrole nebudete zaskočení. Bonus pre účastníkov seminára: Informácia k vybraným častiam zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „koronazákon“) v oblasti správy daní v období pandémie (napr. daňová kontrola, daňové konanie, spôsob prerušenia daňovej kontroly alebo daňového konania, lehoty, doručovanie).
Daňové subjekty, ktoré podliehajú daňovej kontrole podľa druhu daní ako aj daňovej kontrole v oblasti: účtovníctva, ktorým správcom dane je daňový úrad, alebo colný úrad; miestnych daní, ktorým správcom dane je obec; neziskovému sektoru (napr. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, subjekty výskumu a vývoja), ktoré vykonávajú aj podnikateľskú činnosť. Pre všetky daňové subjekty, ktoré podliehajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti správe daní

Uplatnenie daňového poriadku pri daňovej kontrole a nadväzujúce konania po daňovej kontrole, a to najmä

 • zásady správy daní
 • začatie a priebeh daňovej kontroly,
 • práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole
 • uplatnenie predbežného opatrenia,
 • určenie dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob určenia dane bez vykonania daňovej kontroly
 • prerušenia daňovej kontroly
 • ukončenie daňovej kontroly protokolom a výzva
 • dokazovanie vo vyrubovacom konaní, vyrubovací rozkaz,
 • uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole alebo pri správe daní
 • daňové tajomstvo
 • počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň a prerušenie plynutia lehoty v období pandémie
 • lehoty na výkon daňovej kontroly, prerušenie plynutia lehoty
 • čiastkový protokol
 • opravné prostriedky

Informácia k novelám daňového poriadku schválených v priebehu roka 2021 s účinnosťou od 06.02.2021, od 1.1.2022 a od 31.3.2022

Legislatívne úpravy daňového poriadku zahŕňajú okruhy zamerané proti daňovým podvodom a k maximálnej motivácii daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností peňažnej a nepeňažnej povahy:

 • prepracovaný inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach upustením od prísnych podmienok za účelom jeho širšieho využitia
 • určenie podmienok uplatnenia odkladu platenia dane finančným riaditeľstvom
 • skrátenie lehoty na nazeranie do spisu daňového subjektu
 • možnosť vypočuť svedkov pri správe daní prostriedkami komunikačnej technológie
 • zrušenie vydávanie osvedčenia o registrácii – kartičky a ich nahradenie rozhodnutím
 • rozhodnutie správcu dane o vylúčení fyzickej osoby, ktorá má postavenie štatutára spoločnosti alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti pri dani z pridanej hodnoty; znemožnenie prístupu takýchto osôb k vedúcim pozíciám v obchodných spoločnostiach na určité obdobie má prispieť k zefektívneniu boja proti daňovým podvodom.
 • vykonávanie spoločných úkonov na účely dokazovania
 • prepracovaný inštitút hodnotenia daňových subjektov – index daňovej spoľahlivosti. Inštitút je postavený na transparentnosti formou zverejnenia kritérií pre určenie stupňa daňovej spoľahlivosti daňového subjektu na web. sídle finančného riaditeľstva.
 • kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška
 • ďalšie nové zoznamy daňových subjektov zverejňovaných na web.sídle finančného riaditeľstva.
 • zrušenie sedemročnej lehoty zániku práva vyrubiť daň pri vykazovaní daňovej straty
 • zníženie úhrady žiadosti o záväzné stanovisko
 • zrušenie povinnosti vykonať daňovú kontrolu pri nepodaní daňového priznania ani na výzvu správcu dane
 • predlženie lehoty na začatie registrácie z úradnej moci
 • nové prípady, za ktoré sa pokuta ani úrok z omeškania neuloží
 • podmienky zániku daňového nedoplatku, ktorým je pokuta alebo úrok z omeškania
 • započítanie daňového nedoplatku s daňovou pohľadávkou daňového dlžníka.

Diskusia a zodpovedanie otázok od účastníkov.

Daňové subjekty, ktoré podliehajú daňovej kontrole podľa druhu daní ako aj daňovej kontrole v oblasti: účtovníctva, ktorým správcom dane je daňový úrad, alebo colný úrad; miestnych daní, ktorým správcom dane je obec; neziskovému sektoru (napr. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, subjekty výskumu a vývoja), ktoré vykonávajú aj podnikateľskú činnosť. Pre všetky daňové subjekty, ktoré podliehajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti správe daní