Inventarizácia komplexne – bez chýb a pokút

Dátum semináru: 08.12.2023 - 08.12.2023

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Účtovníctvo od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je poskytnúť vám všetky potrebné zákonné aj praktické informácie o príprave a vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania vo vašej spoločnosti. Bez vykonania inventarizácie vaše účtovníctvo nespĺňa jednu zo základných požiadaviek stanovených v zákone o účtovníctve, t. j. účtovníctvo spoločnosti nie je preukázateľné a nadväzne na to ani jeho výstupy. Účtovná závierka nepodáva pravdivý a verný obraz o majetku a záväzkoch, o výsledkoch hospodárenia a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Prejdeme si, ako inventarizáciu pripraviť, riadne vykonať, aké výstupy z nej je potrebné zdokladovať, aké zákonné náležitosti majú výstupy obsahovať, a tým splniť obligatórne zákonné povinnosti vo vzťahu k preukaznosti účtovníctva a predísť tak problémom a možnému udeleniu sankcií, napríklad pri výkone daňovej kontroly.
Školenie je určené ekonómom, účtovníkom, externým spracovateľom účtovníctva, majiteľom a konateľom spoločností a tiež všetkým, ktorí sú zodpovední za inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania a chcú jej rozumieť.
 • Právna úprava inventarizácie majetku a záväzkov a vlastného imania vyplývajúca zo zákona o účtovníctve v platnom znení.
 • Inventarizácia vo vašej spoločnosti je obligatórna zákonná povinnosť, naučíme vás, ako rozumieť inventarizácii, čo s čím súvisí, ako to urobiť a skontrolovať, mať všetko v poriadku a predísť problémom alebo až uloženiu nie malej sankcie, napríklad pri daňovej kontrole.
 • Frekvencia jednotlivých druhov inventarizácie vyplývajúca z platnej legislatívy.
 • Zodpovednosť za inventarizáciu a vykonanie inventarizácie, interná smernica, ktorá upravuje praktický výkon inventarizácie.
 • Spôsoby vykonávania inventúr (fyzická, dokladová, kombinovaná – kedy, aká).
 • Popis vykonania inventúr jednotlivých účtov majetku, záväzkov a vlastného imania – prakticky s upozornením na najčastejšie chyby.
 • Vyhotovenie inventúrnych zápisov a súpisov a ich zákonných náležitostí a obsahu v súlade s obligatórnou zákonnou úpravou.
 • Vymáhanie a zúčtovanie zavinených mánk a škôd.
 • Prechodné a trvalé zníženie hodnoty majetku – povinnosť tvorby opravných položiek k majetku.
 • Dlhodobý majetok a jeho odpisy a povinnosť prehodnotenia plánu odpisov v zmysle postupov účtovania.
 • Inventarizačné rozdiely, ich zistenie a zúčtovanie, vzájomná kompenzácia mánk a prebytkov.
 • Konečný centrálny zápis o výsledku a vyhodnotení inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania účtovnej jednotky, jeho zaúčtovanie a možný daňový dopad.
 • Uschovávanie písomností týkajúcich sa inventarizácie.
 • Praktické príklady a odpovede na otázky.
 • Diskusia.
Školenie je určené ekonómom, účtovníkom, externým spracovateľom účtovníctva, majiteľom a konateľom spoločností a tiež všetkým, ktorí sú zodpovední za inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania a chcú jej rozumieť.