Facility management

Dátum semináru: 03.06.2024 - 04.06.2024

Dátum semináru: 11.11.2024 - 12.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: StavebníctvoStavebníctvoNehnuteľnosti od 450 € bez DPH

Školitel

doc. Ing. Viera Somorová PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Facility management je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť riadenia podporných činností v organizácii. Cieľom aplikácie facility managementu v spoločnosti je dosiahnuť zefektívnenie prevádzky firmy a zníženie nákladov na podporné činnosti – zníženie prevádzkových nákladov pri ich vyššej kvalite. Výsledným efektom je bezproblémový priebeh základnej činnosti organizácie. Čo je ale dôležitejšie, facility management vytvára pre manažment skvelú príležitosť na získanie nového prístupu a zvládanie meniacich sa požiadaviek na úspešné riadenie podporných činností v budúcnosti. To predpokladá nielen skúsenosti z praxe, ale aj kvalifikáciu a vedomosti v oblasti facility managementu ako podmieňujúceho faktora profesionálneho facility managementu. Cieľom školenia je získať základné znalosti z oblasti facility managementu. Predmetom školenia je: Facility management ako nástroj skvalitnenia riadenia podporných činností organizácie Kľúčové indikátory úspešného facility managementu Znalosti a kompetencie, ktoré sa využívajú pri aplikácii facility managementu v organizácii
Školenie je určené pre pracovníkov v týchto funkciách: facility manager, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik kúrenia, ventilácie a klimatizácie), ako aj pre všetkých záujemcov o problematiku.
 • História vzniku FM
 • Termíny a definície: STN EN 15221 – 1
  • Model FM
  • Hlavná (základná) činnosť
  • Podporné činnosti
  • Vzťah základnej činnosti a podporných činností
 • Správa a riadenie priestorov
  • Pracovisko
  • Spoločné priestory
  • Štandardizácia
  • Druhy pracovísk
  • Priestorový rozpočet
  • Sťahovanie
 • Životný cyklus budovy a FM
 • Štruktúra technickej správy budov
  • Prevádzka a údržba technológií
  • Preventívna údržba
 • Služby užívateľom budov
  • Priame služby
  • Doprava
  • Stravovanie
  • Parkovanie atď.
 • Formy zaistenia služieb FM
  • Insourcing
  • Outsourcing
 • Projekt zabezpečenia outsourcingu
  • Špecifikácia vybraných podporných činností
  • Výber poskytovateľa služieb FM
  • Uzavretie zmluvy
 • Výberové konanie
  • Stanovenie kritérií
  • Výpočtový model
 • Procesné listy
 • Meranie výkonu a kvality služby
  • Merné jednotky poskytovanej služby
  • Stanovenie KPI
 • Zmluva o poskytovaní služieb FM podľa STN EN 15221-2
  • Obsah zmluvy
  • Zmluva o kvalite poskytovaných služieb (SLA)
 • Manažment rizika
 • Architektúra a facility management – postavenie facility manažéra pri projektovaní budovy
 • Európska norma STN EN 15221-1 Facility management
Školenie je určené pre pracovníkov v týchto funkciách: facility manager, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik kúrenia, ventilácie a klimatizácie), ako aj pre všetkých záujemcov o problematiku.