ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti

Dátum semináru: 11.06.2024 - 11.06.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Pavel Koukal

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Prihláste sa na výnimočný webinár, v rámci ktorého vás zoznámime s právnou úpravou a požiadavkami nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (skrátene označovaného ako "Lieferkettengesetz" alebo len „LkSG“), jako aj s konkrétnymi dopadmi tohto zákona na slovenské obchodné spoločnosti, ktoré sú buď priamo súčasťou podnikateľských zoskupení s hlavným sídlom v Spolkovej republike Nemecko, alebo na ne majú inú obchodnú väzbu.

Téma sa bude v budúcnosti týkať všetkých významných spoločností v Európskej únii, a to v nadväznosti na aktuálne prerokúvaný návrh európskej smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDD).

Prevedieme vás všetkými hlavnými otázkami a bodmi dotknutej právnej úpravy LkSG a ukážeme, aké povinnosti bude možné v rámci dodávateľských reťazcov prenášať aj na slovenské spoločnosti ako „články“ týchto reťazcov. Neoddeliteľnou súčasťou webinára bude aj vysvetlenie styčných bodov alebo naopak odlišností medzi tzv. náležitou starostlivosťou a súvisiacimi korporátnymi požiadavkami v oblastiach CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social and Governance).

  • Celkový kontext právnej úpravy LkSG v nemeckom a v širšom medzinárodnom prostredí, vrátane aktuálnej európskej legislatívy.
  • Vysvetlenie hlavných pojmov a súvislostí LkSG – dodávateľské reťazce, náležitá starostlivosť atď.
  • Povinnosti podľa LkSG vrátane vykonávania rizikových analýz a prijímania preventívnych a podporných opatrení.
  • Dokumentácia plnenia povinností a podávanie správ.
  • Interný systém na oznamovanie sťažností.
  • Priami a nepriami dodávatelia.
  • Zodpovednosť za porušenie povinností podľa LkSG.
  • Hlavné súvislosti a možné dopady LkSG na slovenské obchodné spoločnosti.
  • Návrh európskej smernice CSDD.