DAŇOVÉ PRIZNANIE 2022: Daň z príjmov PO a zmeny v zákone DZP od 1.1.2023

Dátum semináru: 18.01.2024 - 18.01.2024

Dátum semináru: 07.02.2024 - 07.02.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoDzPOstatné dane od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Seminár je zameraný na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb. Orientuje sa na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek ako aj na zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu. Obsahuje výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a pravidlá pre daňovú licenciu.
Účtovníci, daňoví poradcovia, ekonómovia.
 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.
 • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo DP.
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami (OP, odpis, predaj).
 • Špecifiká nedaňových opravných položiek (napr. k zásobám).
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve – daňovo uznané rezervy.
 • Špecifiká nedaňových rezerv (napr. na overenie, zostavenie UZ, odmeny, na zľavy).
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. príjmy nezahrňované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýb a minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a iné).
 • Položky podmienené zaplatením (napr. sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty a iné).
 • Zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov (napr. zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, strata z predaja zásob, nové pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zmeny odpisov, zákaz nízkej kapitalizácie a iné).
 • Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP.
 • Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane. Predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.
 • Vývoj miery finančnej závislosti odberateľa ako významný rizikový faktor.
 • Informácia k novele zákona o dani z príjmov 2022.
 • Diskusia – otázky a odpovede k témam školenia.
Účtovníci, daňoví poradcovia, ekonómovia.