Aktuálne problémy manažmentu chemických látok v podniku

Dátum semináru: 18.09.2024 - 18.09.2024

Dátum semináru: 10.12.2024 - 10.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Radka Vokurková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Počas školenia vás budeme informovať o aktuálnom stave nariadení REACH a CLP, vrátane ich príloh s popisom dopadu na výrobné a obchodné spoločnosti.
Seminár je určený pre podnikových ekológov, prípadne špecialistov v oblasti kvality životného prostredia, audítorov normy 14001, pracovníkov bezpečnosti práce orientovanými na chemické riziko

Aktuality REACH a CLP

  • Príloha nariadenia obmedzujúca prácu s diizokyanátmi
  • Karta bezpečnostných údajov a zmeny podľa nariadenia 878/2020
  • Návrh nových tried nebezpečnosti podľa CLP (endokrinné disruptory)
  • SVHC látky a súvisiace obmedzenia (vrátane SCIP databázy)
  • Nakladanie s chemickými látkami na pracovisku, skladovanie, označovanie skladov a výber vhodných OOPP
Seminár je určený pre podnikových ekológov, prípadne špecialistov v oblasti kvality životného prostredia, audítorov normy 14001, pracovníkov bezpečnosti práce orientovanými na chemické riziko