RepreSalio.sk, s. r. o.

GDPR - ochrana osobných údajov Ing. Pavol Kleban

Spoločnosť RepreSalio.sk, s. r. o. prevádzkuje internetové stránky www.GDPR-PASS.sk a zabezpečuje odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov v celom spektre Nariadenia GDPR určeného pre prevádzkovateľov, zodpovedné osoby a dotknuté osoby.

Garantom odbornosti je Ing. Pavol Kleban, autor publikácie "SPRIEVODCA SVETOM GDPR". Nariadeniu GDPR sa aktívne venuje od nadobudnutia jeho účinnosti, t. j. od 25.5.2018. Pre prevádzkovateľov vypracuváva bezpečnostné dokumentácie, školí zamestnancov a pracovníkov, ktorí spracúvajú osobné údaje, alebo sú poverení vedením agendy ochrany osobných údajov. Poskytuje poradenstvo a pomáha pri zavádzaní technických a organizačných bezpečnostných opatrení na úseku ochrany osobných údajov. Taktiež zabezpečuje výkon činnosti zodpovednej osoby DPO a vykonáva nezávislý audit v oblasti GDPR.

Nariadenie GDPR* sa vzťahuje na každého prevádzkovateľa, ktorý akoukoľvek formou spracúva osobné údaje fyzických osôb. Za prevádzkovateľa je považovaný každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (s výnimkou spracúvania osobných údajov pre výlučne domáce použitie). Za prevádzkovateľa teda považujeme všetky podnikateľské subjekty, samosprávne kraje, mestá a obce, orgány štátnej a verejno-právnej povahy, ako aj celé spektrum tretieho sektora.

Webové stránky www.GDPR-PASS.sk slúžia ako informačné a vzdelávacie stredisko pre oblasť ochrany osobných údajov a s touto problematikou úzko súvisiacich tém. Okrem publikovaných tématických článkov a informácií ponúkajú všetky základné služby v oblasti ochrany osobných údajov:

 • Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na mieru
 • Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby DPO
 • Školenia poverených osôb - zamestnancov
 • Výkon auditu v oblasti ochrany osobných údajov
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti GDPR

Pre prevádzkovateľov prinášajú vďaka jedinečnej ePublikácii "Sprievodca svetom GDPR" zároveň aj možnosť samostatne si vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu GDPR, potrebnú pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR.

Elektronická publikácia "Sprievodca svetom GDPR" má svoje miesto u každého prevádzkovateľa. Táto publikácia môže slúžiť ako prvá pomoc pri vyhľadávaní potrebných informácii o GDPR vo Vašej organizácii, či už sa rozhodnete venovať štúdiu tejto problematiky osobne, alebo poveríte agendou ochrany osobných údajov zamestnanca.

"Sprievodca svetom GDPR" nielenže sumarizuje základnú problematiku ochrany osobných údajov, ale obsiahnuté informácie rozširujú obzor tematických poznatkov a posúvajú ho na nadštandardnú úroveň. Príručka prináša aj nové, zatiaľ nepublikované informácie a pohľady. Je vhodná nielen pre nových pracovníkov v obore, ale zároveň môže slúžiť aj ako pomôcka pre odborníkov a špecialistov, ktorí sa venujú GDPR dlhodobo.

ePublikácia "Sprievodca svetom GDPR" je určená firmám a spoločnostiam z podnikateľského prostredia a taktiež pre organizácie tretieho sektora. Jej súčasťou je rozsiahla vzorová bezpečnostná dokumentácia GDPR. Publikácia približuje problematiku ochrany osobných údajov komplexne a popisuje 10 dôvodov a výhod, prečo sa venovať problematike GDPR:

 • Znalosť GDPR
 • Vysoké sankcie
 • Aktualizácia bezpečnostných opatrení
 • Migrácia zamestnancov
 • Šetrenie peňazí
 • Reštart firmy
 • Konkurenčná výhoda
 • Investícia do vzdelania
 • Spoločenská zodpovednosť
 • Bezpečnostná dokumentácia GDPR-PASS

*označenie, resp. skratka GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov fyzických osôb. GDPR je výraz používaný pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Pre dodržiavanie nariadenia je vytvorený kontrolný a sankčný mechanizmus, ktorý cez vysoké pokuty núti firmy a inštitúcie, aby brali ochranu osobných údajov fyzických osôb vážne. Za nesplnenie zákonných povinností sú ukladané pokuty, ktoré majú byť účinné, primerané a odrádzajúce. Ich horná hranica môže siahať až do výšky 20 miliónov eur, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu spoločnosti podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Čítať viac
Kontakt:

Tel.č.: 0907 931 085

E-mail: pavol.kleban@gmail.com

Web stránka: www.gdpr-pass.sk

Ing. Pavol Kleban